Kilku pracowników urzędu wojewódzkiego po dwóch latach pracy chce zostać urzędnikami mianowanymi i otrzymywać z tego tytułu 900 zł dodatku do pensji.
ikona lupy />
Prof. Bogumił Szmulik Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Dziennik Gazeta Prawna
Czy dyrektor generalny musi wyrazić zgodę na podwyższanie przez nich kwalifikacji?
Tak. Korpus służby cywilnej składa się z pracowników i urzędników. Tymi pierwszymi są osoby zatrudnione na umowach o pracę, a urzędnikami na podstawie mianowania. Należy pamiętać, że staż w administracji samorządowej lub w prywatnej firmie nie jest brany pod uwagę.
Do egzaminu na urzędnika mogą przystąpić osoby, które wykażą trzyletni staż pracy w służbie cywilnej. Nie oznacza to jednak, że nasi kandydaci na urzędników mianowanych stoją na straconej pozycji. Przy dwuletnim stażu zatrudnienia dyrektor generalny musi wyrazić zgodę na udział w egzaminie. Jeśli staż wynosi 3 lub więcej lat, zgoda dyrektora nie jest wymagana.
Staż to niejedyny warunek, jaki musi spełnić kandydat. Musi posiadać obywatelstwo polskie (pod pewnymi warunkami o mianowanie może ubiegać się cudzoziemiec), tytuł magistra lub równorzędny. O przystąpieniu do egzaminu decyduje też m.in. posiadanie certyfikatu językowego. Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).
Może to być co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych krajów Unii Europejskiej, ale także arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński. Zatem pracownik służby cywilnej, który posiada certyfikat np. ze znajomości języka rosyjskiego, może się ubiegać o to, by zostać urzędnikiem mianowanym. Wszystkie niezbędne dokumenty trzeba dostarczyć do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ostateczny termin na składanie stosownego wniosku upływa 31 maja 2017 r.