Kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego trwa 19 miesięcy. W trakcie nauki 40 słuchaczy zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także intensywnie uczy się języków obcych. Pod opieką mentora – doświadczonego urzędnika, rozwijają swoje kompetencje zawodowe. Ważnym elementem programu kształcenia w KSAP są krajowe i zagraniczne staże zawodowe. Wiedzę i umiejętności absolwenci KSAP wykorzystują w służbie na rzecz obywateli.

Rekrutacja

Słuchacze wyłaniani są w corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy:

- nie ukończyli 32 lat,
- legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
- znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Absolwenci KSAP

Absolwenci KSAP to ponad 1200 osób, które osiągnęły sukces zawodowy. Wśród nich są ministrowie, dyrektorzy generalni, dyrektorzy departamentów, ambasadorowie.

Stypendium i praca

Podczas nauki w KSAP słuchacze otrzymują stypendium i ubezpieczenie społeczne, a po jej zakończeniu pracę w administracji publicznej.

Dzień Otwarty

7 marca 2017 r. w KSAP, godz. 16:30

Więcej informacji nt. rekrutacji i programu kształcenia można znaleźć na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl