Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w rozporządzeniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które mogą być kolejnym krokiem do utrudnienia delegowania polskich pracowników do innych krajów UE.
Propozycje te obejmują m.in. rozszerzenie i uszczegółowienie procedury kontrolowania zaświadczeń A1, uniemożliwienie zastępowania pracowników delegowanych osobami samozatrudnionymi oraz wyposażenie KE w uprawnienia do wydawania nowych przepisów proceduralnych. A to niejedyne zmiany, które obecnie są planowane bądź już procedowane przez unijne instytucje.
Uwaga! W tekście wykorzystano własne tłumaczenie robocze projektu nowelizacji rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009. Tłumaczenie oficjalne na język polski nie jest jeszcze dostępne.
Oto unijne regulacje dotyczące delegowania i najnowsze propozycje zmian
1 Dyrektywa podstawowa
Dyrektywa 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Uwaga! KE przygotowała projekt rewizji tej dyrektywy – już po zamknięciu niniejszego wydania miał on być przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego.
2 Dyrektywa wdrożeniowa
Dyrektywa 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
Uwaga! Kraje UE miały implementować ją do swojego prawodawstwa do 18 czerwca 2016 r. (Polska przyjęła odpowiednią ustawę, która weszła w życie dokładnie w tym dniu).
3 Rozporządzenie podstawowe
Rozporządzenie nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Uwaga! Przygotowany przez KE projekt zmian w tym rozporządzeniu omawiamy w niniejszej publikacji.
4 Rozporządzenie wykonawcze
Rozporządzenie nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Uwaga! Przygotowany przez KE projekt zmian w tym rozporządzeniu omawiamy w niniejszej publikacji.
5 Dyrektywa usługowa i nie tylko...
Dyrektywa nr 2006/123/WE z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 376, s. 36)
Uwaga! KE 10 stycznia 2017 r. przedstawiła propozycje dotyczące świadczenia usług, które pośrednio również mogą wpłynąć na delegowanie. Obejmują one zmiany w dyrektywie usługowej i uchwalenie dyrektywy wykonawczej względem niej, a ponadto przyjęcie rozporządzenia wprowadzającego europejską e-kartę usługową oraz dyrektywy dotyczącej ram prawnych i operacyjnych dla europejskiej e-karty usługowej wprowadzonej przez to rozporządzenie.