Pożyczka zaciągnięta w firmie może być korzystna ze względu na niską wysokość oprocentowania (lub jego brak) czy długość czasu przeznaczonego na spłatę zadłużenia.

Pracownik może uzyskać pożyczkę od pracodawcy poprzez kasę zapomogowo-pożyczkową lub zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jak uzyskać pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa (PKZP) może zostać utworzona w firmie, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do takiej kasy. Osoby te nie muszą być członkami związku zawodowego, ale same kasy są przez związki społecznie nadzorowane. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna PKZP, ale jeśli nie ma minimalnej liczby członków-założycieli, można zorganizować kasę międzyzakładową.

Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową mogą założyć nie tylko pracownicy, ale także emeryci i renciści.

Osoby, które zadeklarowały przynależność do kasy, muszą wpłacić wpisowe - jednorazową kwotę, której wysokość jest ustalana kwotowo lub procentowo w zależności od minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Ponadto członkowie PKZP co miesiąc są zobowiązani do wpłacania wkładów członkowskich albo muszą zgodzić się na potracenia określonej sumy z wynagrodzenia za pracę lub z zasiłku: chorobowego lub wychowawczego. W efekcie to najczęściej pracodawca potrąca pracownikowi z wynagrodzenia tą należność. Ile można potracić z pensji pracownika, dowiesz się tutaj>>

Wszystkie te środki stanowią własność pracownika (emeryta lub rencisty) i w momencie, gdy rezygnuje z członkostwa w PKZP, są mu zwracane.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z kasy powinni być dokładnie określone w statucie - reguluje on więc, jaka może być maksymalna wysokość pożyczki, jakim jest obłożona procentem (kasy często udzielają pożyczek bez procentu), co może być poręczeniem (poręczenie osób trzecich, zastaw lub wkłady w PKZP), a także termin spłaty pożyczki, w tym maksymalną liczbę rat. Pożyczki mogą mieć charakter długo- i krótkoterminowy.

Poza pożyczką członek kasy może starać się także ubiegać się o udzielenie zapomogi w razie wydarzeń losowych.

Jak uzyskać pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Pracownik może także starać się o zakładową pożyczkę wypłacaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ZFŚS musi założyć pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli firma jest mniejsza, może to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe. Bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników fundusz muszą utworzyć państwowe i samorządowe jednostki budżetowe.

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone między innymi na dofinansowanie urlopu pracownika i wczasów jego dzieci, zakup biletów na imprezy kulturalne i sportowe czy pieniężne prezenty świąteczne dla pracowników. Jakie jeszcze pieniądze dostaniesz od szefa, dowiesz się z naszej galerii:

Z ZFŚS pracodawca może też wypłacić pracownikowi pożyczkę lub zapomogę bezzwrotną oraz zapomogę związaną ze zdarzeniami losowym (zapomoga przysługuje też emerytom i rencistom). Pożyczka może też być przeznaczona na dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych pracowników. Zasady wypłaty tych świadczeń, w tym ich wysokość, są ustalone w firmowym regulaminie, który tworzy pracodawca wspólnie z zakładową organizacją związkową, a jeśli jej nie ma - z przedstawicielem wybranym przez pracowników.

W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem, który zaciągnął pożyczkę mieszkaniową z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tryby jej spłaty zależy od tego, kto zdecydował się na zerwanie umowy. Jeżeli to pracodawca wypowiedział umowę, to pracownik nadal spłaca pożyczkę na takich samych warunkach, tylko pieniądze nie są mu potrącane z wynagrodzenia, ale przekazuje je na konto firmy czy ZFŚS. Przy zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika lub w sytuacji, gdy sam rezygnuje on z pracy, pracodawca może zażądać natychmiastowej spłaty reszty pożyczki. Niespłacone pożyczki i zwrot telefonu: Zobacz, jakie zatargi z pracodawcą możesz mieć po odejściu z pracy>>