11 października 2015 roku w życie weszła ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Przepisy niniejszego aktu prawnego określają zasady składania reklamacji przez osoby fizyczne, także w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, które są klientami instytucji finansowych.

Instytucje te to, np. biura usług płatniczych, banki krajowe, banki zagraniczne, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, firmy inwestycyjne, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusze emerytalne oraz instytucje pożyczkowe, itd.

Obecnie każda złożona reklamacja doczeka się odpowiedzi. – Zgodnie z ustawą podmiot rynku finansowego, z którym osoba fizyczna zawarła umowę jest zobligowany do ustosunkowania się i odpowiedzenia w terminie 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 60 dni od daty wpływu reklamacji w jednostce wyżej wymienionego podmiotu. W wypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie, uważa się iż została ona rozpoznana zgodnie z wolą klienta – tłumaczy adwokat Daniel Reck, partner w Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Odnośnie powyższego, tyczy się również ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, według której konsument ma prawo żądania naprawienia lub wymiany na nowy towar konsumpcyjny, jeśli jest niezgodny z zawarta umową, na podstawie której został nabyty. – To także ułatwia dochodzenie swoich praw przez klientów poszkodowanych wadliwym produktem. Również ta ustawa przewiduje możliwość uznania roszczenia klienta w sytuacji, gdy podmiot nie ustosunkował się do jego roszczenia, w terminie 14 dni – tłumaczy mecenas.

Ponadto, zgodnie z przyjętą ustawa powstał nowy podmiot administracji publicznej – Rzecznik Finansowy, do którego wnioski mogą zgłaszać klienci poszkodowani przez instytucje rynku finansowego.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy