7 stycznia weszły w życie nowe przepisy o lombardach. Lombardu nie będzie mogła prowadzić osoba fizyczna, za nadużycia wobec klientów będą wysokie kary, a konsument dowie się więcej o warunkach spłaty swojej pożyczki. Co konkretnie zmieni się w działaniu lombardów?

Do niedawna jeszcze działalność lombardów przypominała wolnoamerykankę. Rynek ten nie był regulowany, co prowadziło do nadużyć wobec klientów. Lombard mógł prowadzić praktycznie każdy, nawet pod szyldem „sklep mięsny”, głownie za sprawą błędów czy celowo wpisywanych niewłaściwych kodów PKD podczas rejestracji firmy.

To wszystko ma się zamienić już od 7 stycznia, kiedy wchodzi w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przepisy w sposób kompleksowy regulują zasady prowadzenia działalności lombardowej i zabezpieczają konsumentów przed nieuczciwymi praktykami lombardów.

Zmiany w lombardach 2024. Kto prowadzi, a kto skontroluje lombard?

Prowadzenie lombardu będzie wymagało spełnienia kilku kluczowych warunków. Konieczna będzie odpowiednia forma prawna (lombardy będą mogły być prowadzone tylko w formie spółki) oraz wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ta rejestracja jest najważniejszym aspektem, ponieważ lombardy są instytucjami finansowymi. Powinny podlegać określonym regulacjom i nadzorowi, szczególnie w kontekście pożyczek konsumenckich.

Za prowadzenie działalności lombardu bez wpisu do rejestru maksymalna kwota grzywny to nawet 500 tys. zł.

Istotne jest także podleganie lombardówkontroli Inspekcji Handlowej. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawem oraz standardami jakości świadczonych usług.

Lombardy będą mogły być prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. W przypadku spółki z. o.o. , minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy złotych. Dodatkowo, osoby pełniące funkcje w zarządzie, radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnie za przestępstwa związane z finansami publicznymi, naruszeniem majątku, fałszerstwami dokumentów, a także oszustwami finansowymi, obrotem gospodarczym, pieniędzmi lub papierami wartościowymi. To samo kryterium dotyczy likwidatorów oraz prokurentów.

Klienci lombardów będą mogli skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego w sytuacji, gdy ich reklamacje nie znajdą uwzględnienia lub gdy wsparcie w procesie sądowym będzie niezbędne. Warto jednak zaznaczyć, że Rzecznik Finansowy będzie mógł podejmować działania jedynie w przypadku umów konsumenckich dotyczących pożyczek lombardowych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Zmiany w lombardach 2024. Jakie obowiązki będzie miał lombard?

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący lombardy muszą przestrzegać regulacji zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W związku z tym, klient będzie teraz musiał być poinformowany o:

  • danych firmy, numerze w rejestrze
  • kwocie pożyczki i sposobie jej ustalenia
  • całkowitym koszcie pożyczki z rozbiciem na składowe (oprocentowanie, opłaty itp.)
  • całkowitej kwocie do spłaty
  • sposobie ustanowienia zabezpieczenia, konieczny będzie opis przedmiotu (obowiązkowe będzie sfotografowanie)
  • szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia i sposób jej ustalenia
  • sposobie sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia

Zasady i termin spłaty oraz nałożone na konsumenta koszty muszą znaleźć się na formularzu informacyjnym przekazywanym klientowi na trwałym nośniku.

Pożyczka z lombardu. Nowe zasady w 2024

Celem zmian prawa było objęcie lombardów rozwiązaniami analogicznymi do ustawy antylichwiarskiej. Wprowadzono analogiczne rozwiązania w zakresie tzw. pozaodsetkowych kosztów, które nie mogą być wyższe niż 45 proc. kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Istnieje też obowiązek określonej procedury sprzedaży zabezpieczenia takiej pożyczki lombardowej w kwocie powyżej 500 zł, która musi być poprzedzona aukcją internetową.

Ważne

Przepisy chronią konsumenta przed ponoszeniem nieproporcjonalnie wysokich dodatkowych kosztów innych niż odsetki. Koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekroczyć 20 proc. kwoty udzielonej pożyczki w pierwszym roku, powiększonej o 10 pkt proc. w każdym następnym.

W umowach lombadrowych zawieranych na odległość przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. Konsument będzie zobowiązany jedynie do zwrotu kosztów określonych w ustawie.

Gdy konsument nie spłaci w całości pożyczki w terminie, to może odkupić przedmiot zabezpieczenia lombardowego w terminie 30 dni od dnia pierwotnego terminu spłaty.

Zmiany w lombardach 2024. Przedmiot pod zastaw i obowiązkowa aukcja

Jeżeli konsument nie ureguluje całej kwoty pożyczki w wyznaczonym terminie, ma możliwość wykupu zabezpieczenia lombardowego w ciągu 30 dni od pierwotnego terminu spłaty. W takiej sytuacji konsument musi uregulować pozostałą do spłaty sumę, powiększoną o maksymalnie 20 proc. tej kwoty, z dniem wykupu.

Po upływie 30 dni od pierwotnego terminu spłaty, lecz nie później niż 60 dni od tego terminu, zabezpieczenie lombardowe zostaje wystawione na sprzedaż na aukcji elektronicznej. W przypadku sprzedaży konsumentowi zostanie wypłacona różnica między niezapłaconą częścią całkowitej kwoty do spłaty a kwotą uzyskaną ze sprzedaży zabezpieczenia. Jednakże ta wypłacona kwota może zostać pomniejszona o maksymalnie 20 proc. nadwyżki.

Klient w lombardzie. Jak wygląda ochrona Rzecznika Finansowego?

W przypadku problemów, należy zgłosić reklamację do lombardu z którym zawarto umowę. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej, telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego. Lombard ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej swojej jednostce, która obsługuje klientów. Reklamacja złożona zgodnie z określonymi wymogami podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeśli lombard nie odpowie w terminie lub odpowiedź nie będzie zadowalająca, można zwróć się do Rzecznika Finansowego o wsparcie.

Działalność lombardów. Jakie kary?

Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić lombardy po 7 stycznia 2024 r. muszą liczyć się z konkretną odpowiedzialnością za czyny zabronione. Przykładowo za naruszenie regulacji w zakresie reklamy działalności lombardowej, dotyczących sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego czy zwrotu nadwyżki po sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego kary grzywny wyniosą od 50 do 100 tys. zł.