Udzielanie zezwoleń na wycinkę drzew nie jest zależne od samego gatunku drzewa, ale bardziej od kwestii własności ziemi, na której drzewo rośnie oraz celu jego wycinki. Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę, jakie są koszty i formalności oraz kary za nielegalną wycinkę?

W 2024 roku przepisy dotyczące wycinki się nie zmienią. Zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy należy do zainteresowanego wycinką (właściciela), dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba.

Kogo dotyczą zasady zezwoleń na wycinkę?

Zasady zezwoleń na wycinkę dotyczą:

• osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia:

- właścicieli nieruchomości;

- innych posiadaczy nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli mają zgodę właściciela nieruchomości;

- właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,

przedsiębiorców, np. pozyskane drewno jest przeznaczone do produkcji,

• spółdzielni mieszkaniowych,

• wspólnot mieszkaniowych,

• usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni - takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Przede wszystkim o zgodę na usunięcia drzewa lub krzewu powinien wystąpić właściciel nieruchomości. Jeżeli wnioskodawcą jest posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik czy biorący w użyczenie), to wniosek musi być za zgodą właściciela nieruchomości.

Szczególne uprawnienie do domagania się wydania zezwolenia – bez zgody właściciela terenu – przysługuje właścicielowi urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, i innych podobnych urządzeń, które nie są częścią składową nieruchomości, a wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego (urządzenia przesyłowe).

Warunkiem złożenia takiego wniosku jest to, by drzewo lub krzew zagrażały funkcjonowaniu tych urządzeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot dopiero zamierza przystąpić do inwestycji związanej z budową urządzeń przesyłowych.

Zgoda właściciela nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy, nie jest wymagana w przypadku, gdy wniosek składa:

- spółdzielnia mieszkaniowa

- wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą o własności lokali,

- zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

- użytkownik wieczysty.

Co należy zrobić, by uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa? Krok po kroku

Najpierw należy zmierzyć drzewo lub krzew na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm – wtedy nie potrzeba zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcemy usunąć.

Jeżeli zezwolenie na wycinkę będzie potrzebne to należy zmierzyć jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości należy wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

• posiada kilka pni – zmierzyć obwód każdego z tych pni,

• nie posiada pnia – zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Drzewo lub krzewy można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też należy wcześniej złożyć wniosek.

Gdzie można złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew?

Zezwolenie można otrzymać w:

• starostwie powiatowym

• urzędzie marszałkowskim

• urzędzie miasta lub gminy

• wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków

• urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy

• urzędzie miasta na prawach powiatu.

Co do zasady zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Decyzję musi on uzgadniać:

• z wojewódzkim konserwatorem zabytków ‒ gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;

• z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska ‒ gdy zezwolenie dotyczy drzewa znajdującego się w pasie drogowym drogi publicznej; obowiązek uzgodnienia nie dotyczy obcych gatunków topoli;

• z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem parku narodowego ‒ gdy drzewo lub krzew znajdują się na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Jeśli obwód drzewa wykracza poza normy, należy uzyskać zezwolenie. Zezwoleniem na wycinkę drzew jest też objęta wycinka drzew w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co powinien zawierać wniosek o wycięcie drzew lub krzewów?

Ustawa o ochronie przyrody bardzo precyzyjnie wskazuje, co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na usunięcia drzew lub krzewów:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 k.c. – to oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

- wymaganą przepisami zgodę właściciela nieruchomości lub oświadczenie spółdzielni o udostępnieniu informacji o planowanym usunięciu drzew lub krzewów – te oświadczenia składa się również pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- w przypadku drzew obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

• posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

• nie posiada pnia ‒ obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

- w przypadku krzewów wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Wycinka, jakie dokumenty? Co należy złożyć wraz z wnioskiem?

Inne dokumenty, np. zdjęcia, mapy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, ew. zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu, ew. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów.

Urzędnik skontaktuje się i uzgodni termin oględzin działki. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, to urząd wyda decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu. Trzeba też będzie dokonać opłaty.

Opłatę należy dokonać na konto urzędu, który wydał zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Po przekroczeniu terminu opłaty naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Jakie są opłaty za usunięcie drzewa?

Opłatę za usunięcie drzewa urząd ustali mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

• posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

• nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Stawki opłat zależą od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm.

Kiedy nie potrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzew?

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie jest konieczne w przypadku:

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 mkw.;

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin – wyłączenie to nie dotyczy jednak krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
– w takim przypadku, jeżeli nie zachodzi wyłączenie określone w pkt 3 z uwagi na obwód pnia drzewa – właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza podane powyżej wartości;

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach;

- drzew lub krzewów owocowych – przy czym wyłączenie to nie dotyczy drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

- drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

- drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

- drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

- drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

- drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

• jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń przesyłowych, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

• inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Jakie są kary za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia?

Za usunięcie drzewa lub krzew bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, grozi kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji.

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.