Podpisałem umowę o prowadzenie rachunku bankowego, ale po dokładnym przeczytaniu chciałem w niej jeszcze nanieść swoje zmiany. Bank jednak nie uznał mojego aneksu, a według niego umowa obowiązuje – pisze pan Ryszard.
Zgodnie z nowelizacją prawa konsumenckiego klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni. Tak samo można wycofać się z umowy kredytowej, nawet podpisanej w placówce. W przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego nie ma w prawie zapisu, który wyznaczałby czas na rozmyślenie się od zawartej umowy, jeśli była zawarta w oddziale banku.
W sytuacji kiedy klient już podpisał dokumenty, można oczywiście zaproponować bankowi zmianę warunków umowy, ale ten musi się zgodzić na nowy zapis. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to umowa obowiązuje w pierwotnie podpisanej formie. Inaczej jest wtedy, gdy jeszcze w trakcie prezentacji warunków umowy na odległość klient oświadczy, że akceptuje umowę pod warunkiem zmiany niektórych zapisów. Do umowy dojdzie, jeśli przedsiębiorca zgodzi się na te modyfikacje.
Bartosz Kostur, główny specjalista w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów, podpowiada, że przedsiębiorca ma obowiązek doręczyć konsumentowi wszystkie dokumenty, które stanowią integralną część umowy. Dotyczy to regulaminu, załączników i wzorów dokumentów. Nie wystarczy w umowie zaznaczyć odnośników, na przykład do strony internetowej banku, na której są udostępnione odpowiednie regulaminy.
Oczywiście zawsze można negocjować z bankiem lub inną instytucją warunki umowy, zmieniać zapisy w standardowych formularzach. Jednak ani bank, ani potencjalny klient nie muszą akceptować wzajemnych propozycji.
Podstawa prawna
Art. 14, art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). Art. 384 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).