Wiele osób zapomina, że radioodbiorniki samochodowe także podlegają rejestracji w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego. Za brak wniesienia takiej opłaty może grozić kara finansowa.

Abonament RTV za radio w samochodzie

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych wskazuje, że uiszcza się opłatę za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych. A zatem prawo nie reguluje, czy jest to radioodbiornik w domu, na działce czy w prywatnym aucie. Powinniśmy go zarejestrować placówkach Poczty Polskiej lub poprzez stronę operatora. Następnie koniecznym jest opłacanie abonamentu RTV.

Kara za nieopłacenie radia w samochodzie

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Wbrew wielu komentarzom w sieci, takiego mandatu nie może wystawić policja. Sprawdzenie, czy kierowca korzysta za radioodbiornika w aucie i nie opłaca abonamentu RTV leży w gestii kontrolerów Poczty Polskiej. Oczywiście taka kontrola a co za tym idzie, nałożenie kary jest możliwe. Jednak wydaje się, że Poczta Polska stawia tu głównie na informowanie i edukowanie obywateli w zakresie konieczności wniesienia tych opłat.

Abonament a posiadanie kilku odbiorników

Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną z opłat. Jeśli posiadamy kilka radioodbiorników radiowych, płacimy jedną opłatę za radio. W przypadku posiadania telewizora płacimy opłatę za albo radiofonicznego i telewizyjnego. Co ważne, w przypadku firma taka opłata powinna zostać wniesiona za każdy odbiornik w każdym posiadanym aucie.

Wysokość abonamentu RTV

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w 2023 roku wynosi odpowiednie za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł.

Koszty miesięczne można obniżyć, decydując się na opłatę za cały rok lub kilka miesięcy z góry. Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Obniżki te sięgają kilku złotych.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Poczta Polska przypomina, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Warto pamiętać, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są także zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Co istotne, osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania.

Źródło: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Poczta Polska.