– Poza uczciwymi przedsiębiorcami, którzy działają w obszarze pokazów handlowych, jest też duża grupa nieuczciwych, którzy m.in. dokonują bardzo poważnych nadużyć w odniesieniu do seniorów, nierzadko wprowadzają konsumentów w błąd, oferując produkty niewarte swojej ceny – tłumaczył Chróstny.
I podkreślał: – Naszym celem jest ograniczenie tego problemu społecznego. Zdiagnozowaliśmy zatem podstawowe obszary. Projekt w wyjściowej wersji będzie przewidywał minimalne, konieczne do wdrożenia w celu ochrony konsumentów rozwiązania. Jesteśmy jednak gotowi do rozszerzenia go po zapoznaniu się z uwagami, które spłyną do nas w toku konsultacji społecznych.
Według UOKiK skargi dotyczące nieuczciwych praktyk stosowanych podczas sprzedaży bezpośredniej, których wpływa do urzędu ok. 600 rocznie, to 20 proc. rzeczywistej liczby takich przypadków. Urząd przyznaje też, że nie bez znaczenia dla skuteczności jego działań ma długotrwałość sądowej kontroli decyzji administracyjnych, która w obu instancjach wynosi średnio około czterech lat od wydania decyzji. Jak dodaje, typy nieuczciwych działań przedsiębiorców na tym rynku cały czas ewoluują i stają się coraz bardziej wyrafinowane, a tym samym trudniejsze do zdefiniowania i zakwestionowania w oparciu na obowiązujących regulacjach prawnych.
Ustawa ma zatem pozwolić na odstąpienie od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (chodzi m.in. o umowy obejmujące abonamenty medyczne). Ma też zakazać sprzedaży wyrobów medycznych podczas pokazów handlowych. W obu tych przypadkach, wskazuje UOKiK, ofiarą nieuczciwych praktyk padają starsze osoby.
Ma również zakazać zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki. Wiąże się to ze zidentyfikowaną przez UOKiK praktyką zmuszania konsumentów do zawierania umów kredytu konsumenckiego/pożyczki, w przypadku gdy brakuje im pieniędzy na zakup produktu/usługi. – Praktyki te obejmują wprowadzanie konsumenta w błąd oraz wywieranie presji, łącznie z przypadkami „podwożenia” konsumentów do banków w celu zawarcia takich umów – podaje urząd.
Rozwiązania w tej sprawie przewidywał będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.
Wdroży on również do naszego prawa tzw. dyrektywę Omnibus, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., której celem jest lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Termin implementacji tej regulacji mija 28 listopada 2021 r., a państwa członkowskie mają ją stosować od 28 maja 2022 r.
W zakresie dyrektywy Omnibus nowelizacja zapewnić ma większą przejrzystość konsumentom korzystającym z internetowych platform handlowych, rozszerzyć ochronę konsumentów na umowy obejmujące usługi cyfrowe, w tym takie, które są dostarczane w zamian za dane osobowe bez konieczności zapłaty ceny. Projekt przewiduje też usunięcie niektórych obciążeń nałożonych na przedsiębiorców, np. obowiązku podawania w adresie numeru faksu.
W intencji UOKiK rząd powinien przyjąć projekt ustawy w III kw. tego roku. ©℗
Ustawa ma zakazać sprzedaży wyrobów medycznych oraz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazów handlowych
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac Rady Ministrów