Prowadzę zakład usług remontowych, mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałem zakupić na licytacji komorniczej sprzęt budowlany, np. wiertarki, betoniarki itp. Czy mój pracownik może w moim imieniu wziąć udział w licytacji?

Tak, przedsiębiorca może upoważnić pracownika do udziału w postępowaniu przetargowym, należy jednak dopełnić wymaganych ustawowo formalności związanych z pełnomocnictwem, jakie ten powinien przedstawić komornikowi.
Z art. 845 kodeksu postępowania cywilnego m.in. wynika, że do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Co do zasady ruchomości podlegają sprzedaży licytacyjnej, co wynika z art. 867 k.p.c. – zgodnie z tą regulacją zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 8661, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej. Natomiast cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.
Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe znaczenie ma m.in. art. 8672 k.p.c. Z jego treści wynikają pewne istotne informacje. Po pierwsze licytacja odbywa się publicznie, a po drugie w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Po trzecie – co najistotniejsze – pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
W związku z ww. regulacją pozostaje art. 87 par. 2 k.p.c., z którego wynika, że pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.
Ustawodawca wskazuje jednak na wymogi formalne pełnomocnictwa do reprezentacji w przetargu w przypadku innych osób niż ww. pełnomocnicy fachowi, tj. wymóg poświadczenia urzędowego podpisu mocodawcy. Tę czynność może zaś dokonać w specjalnym trybie notariusz. Ma to normatywne uzasadnienie w art. 96 pkt 1 prawa o notariacie. Z treści tej regulacji wynika zaś, że „notariusz poświadcza własnoręczność podpisu”.
A zatem przedsiębiorca zainteresowany uczestniczeniem w przetargu może posłużyć się pełnomocnikiem. Status taki może uzyskać zarówno pracownik jego firmy, jak i tzw. pełnomocnik fachowy (radca prawny, adwokat). Powinien przy tym jednakże dopełnić formalności związanych z właściwą formą pełnomocnictwa. Mianowicie musi uzyskać od notariusza tzw. podpis urzędowo poświadczony na wystawionym pełnomocnictwie. W sytuacji niezachowania tego wymogu komornik zapewne nie dopuści pracownika do uczestnictwa w licytacji.
Podstawa prawna
• art. 87 par. 2, art. 845, art. 864, art. 8672 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)
• art. 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)