Jedną z sytuacji, w której konsument – jako słabszy podmiot gry rynkowej – może odstąpić od umowy, jest ta, gdy zawarł ją poza lokalem przedsiębiorstwa. Polskie prawo nie określa jednak dokładnie, czym ten lokal ma być.
Umowy B2C
W obrocie gospodarczym specyficzną kategorię umów stanowią, określane ang. skrótem B2C (business-to-consumer), tzw. umowy konsumenckie, to jest takie, w których po jednej stronie występuje profesjonalny podmiot będący przedsiębiorcą, a po drugiej konsument – zgodnie z art. 221 k.c. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.