To nie egzekutor, który zbywa papiery wartościowe, płaci podatek od dochodu z ich sprzedaży. Danina jest po stronie tego, komu je zajęto – wynika z wyroku NSA.
Tym samym NSA orzekł, że zbycie papierów wartościowych przez komornika, w drodze egzekucji, nie zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty podatku.
Chodziło o mężczyznę, od którego naczelnik jednego z łódzkich urzędów skarbowych zażądał 27 tys. zł podatku dochodowego. Podatek był należny od przychodów za sprzedaży akcji należących do podatnika. Fiskus dowiedział się o tej transakcji z informacji PIT-8C wystawionej przez dom inwestycyjny banku.
Mężczyzna również otrzymał PIT-8C, ale nie zamierzał uiszczać daniny. Uważał, że obowiązek ten nie leży po jego stronie, tylko komornika, który sprzedał akcje.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że zbycie papierów wartościowych przez komornika nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty PIT. To on bowiem, a nie komornik, uzyskał przychód ze sprzedaży. Przychód ten, choć nie trafił bezpośrednio do rąk podatnika, został przeznaczony na uregulowanie jego długu wobec wierzycieli – stwierdził dyrektor.
W skardze do sądu mężczyzna nadal przekonywał, że pieniądze ze sprzedaży akcji trafiły do komornika i w takim razie to on powinien zapłacić podatek. Podkreślał, że gdyby sam je sprzedał, to w pierwszej kolejności uregulowałby daninę.
WSA w Łodzi zgodził się jednak z fiskusem. Przypomniał, że komornik sądowy jest organem państwa powołanym do przymusowej egzekucji i nie ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od transakcji podejmowanych w ramach czynności egzekucyjnych.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Grażyna Nasierowska stwierdziła, że zakres obowiązków komornika sądowego jako płatnika został uregulowany w art. 42e ustawy o PIT i dotyczy wyłącznie potrącania zaliczki od wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. – Z przepisu tego nie wynika, aby na komorniku ciążył obowiązek poboru podatku dochodowego w sytuacji, gdy sprzedaje akcje należące do podatnika. Nie można zatem tego od niego wymagać – powiedziała sędzia Nasierowska.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2946/14