Jak rozliczyć dochody osiągnięte poza granicami kraju? Podatnicy, którzy w 2016 roku pracowali za granicą mogą obniżyć kwotę podatku za sprawą ulgi abolicyjnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które osiągnęły dochód w kraju, który by uniknąć podwójnego opodatkowania, zawarł umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku.

Zgodnie z interpretacją resortu finansów, metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Nie zwalnia to podatnika z obowiązku wykazania w formularzu PIT dochodu uzyskanego za granicą.

Tzw. ustawa abolicyjna, przychód definiuje jako dochód uzyskany poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze źródeł tj. własna działalność gospodarcza czy stosunek pracy. Są to też przychody z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Jak rozliczyliśmy się z fiskusem za 2015 rok? >>

Ulga abolicyjna zrównuje podatek dochodowy do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. Jej wysokość jest zatem równa różnicy między podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Polska podpisała umowę o rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia z USA, Australią, Belgią, Holandią, Rosją Ukrainą, Armenią, Chile, Egiptem, Gruzją, Katarem, Kirgistanem, Koreą Południową, Macedonią, Malezją, Mołdawią, Syrią, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskali przychód w państwie, z którym Polska nie podpisała żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania poza państwami należącymi do rajów podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej