Przepisy ustawy kościelnej nie przewidują zwolnienia z opodatkowania przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez duchownych – wyjaśnił dyrektor katowickiego organu.
Z pytaniem wystąpił dominikanin, który jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki. Wynagrodzenie z tego tytułu jest wpłacane bezpośrednio na konto jego klasztoru. Zakonnik chciał się więc upewnić, że w tym przypadku pracodawca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Zgodnie bowiem z kodeksem prawa kanonicznego wynagrodzenie stanowi dochód klasztoru. Ten natomiast jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem preferencja dotyczy przychodów z działalności niegospodarczej kościelnych osób prawnych.
Z tym nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że przekazywanie wynagrodzenia na konto klasztoru nie zmienia jego charakteru i nadal stanowi przychód zakonnika. Nie zmienia tego również to, że na podstawie kan. 668 par. 3 zdanie drugie kodeksu prawa kanonicznego wynagrodzenie zakonnika jest dochodem jego klasztoru. Organ wyjaśnił, że uregulowania tego kodeksu nie są przepisami podatkowymi, ale wewnętrznymi regulacjami i dotyczą tylko Kościoła łacińskiego. Wskazał też, że zgodnie z prawem kościelnym przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym. Zwolnione są tylko dochody z działalności niegospodarczej. Preferencja nie dotyczy jednak osób fizycznych. – Otrzymywane od pracodawcy wynagrodzenie jest przychodem zakonnika ze stosunku pracy, od którego pracodawca zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r. IBPB-2-1/4511-168/16/MK