Chciałbym skorzystać z opcji rocznego rozliczenia mnie przez pracodawcę z fiskusem – pisze pan Marek. – Zastanawiam się jednak, czy spełniam wszystkie warunki ku temu. Nie korzystam z żadnych ulg podatkowych, nie mam małżonka, do pensji dorabiam na podstawie umów cywilnoprawnych – zastanawia się czytelnik.
Reklama
Pan Marek nie może powierzyć rozliczenia pracodawcy. Ale po kolei.
Przepisy przewidują rozwiązanie, w którym to na wniosek pracownika (podatnika) rocznego rozliczenia z fiskusem może dokonać w jego imieniu pracodawca (płatnik podatku). W tym celu zainteresowany musi złożyć pracodawcy oświadczenie – jednostronicowy druk PIT-12. Jest to wyraz woli podatnika, że ten rezygnuje z samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym.
Z wspomnianego prawa można skorzystać pod pewnymi warunkami. Po pierwsze pracownik nie może korzystać z innych odliczeń niż z tych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po drugie podatnik nie chce skorzystać z prawa do łącznego rozliczenia dochodów z małżonkiem lub też z rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Po trzecie nie uzyskuje innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc 18 i 32 proc.
Pan Marek nie spełnia tego ostatniego warunku, ponieważ dorabia na podstawie umów cywilnoprawnych. Innymi słowy, dochody uzyskiwane w miejscu podstawowego zatrudnienia nie są jego jedynymi wpływami z pracy. Będzie więc musiał samodzielnie rozliczyć się z fiskusem.
Na marginesie warto dodać, że jeśli ktoś spełnia opisane warunki, to musi złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie przed 10 stycznia roku następującego po tym, za który ma nastąpić roczne rozliczenie. Jako że w 2016 r. 10 stycznia wypada w niedzielę, PIT-12 należy dostarczyć pracodawcy do piątku 8 stycznia 2016 r. włącznie.
Osoby, które skorzystają z ich rozliczenia przez pracodawcę, nie otrzymają do końca lutego PIT-11. Zamiast tego dostaną kopię rocznego rozliczenia, jakie pracodawca w ich imieniu złożył w urzędzie skarbowym.
Podstawa prawna
Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).