Moja niepełnosprawna siostra w ubiegłym roku po raz pierwszy otrzymała pomoc z opieki społecznej w postaci zasiłku celowego i zaczęła pobierać dodatek pielęgnacyjny – pisze pani Grażyna. – Czy musi składać roczne zeznanie podatkowe – pyta czytelniczka
Nie. Osoby korzystające z szeroko rozumianej pomocy socjalnej ze strony państwa lub samorządów nie muszą się rozliczać z fiskusem z tego wsparcia. Ustawa o PIT zwalnia z opodatkowania świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także zasiłki porodowe. Tego typu świadczenia po prostu nie są przychodem, a ośrodek pomocy społecznej w ogóle nie wystawia „Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”.
Świadczenia z pomocy społecznej mogą mieć charakter pieniężny (np. zasiłek stały, okresowy czy celowy) lub niepieniężny (np. pomoc rzeczowa, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania). Natomiast świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, zaś do świadczeń opiekuńczych zalicza się zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Czym innym jest jeszcze dodatek pielęgnacyjny. Wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, oraz emerytowi, który ukończył 75 lat. Jest on również zwolniony z podatku i nie trzeba wykazywać go w rocznym zeznaniu podatkowym.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by siostra naszej czytelniczki złożyła PIT, gdyby chciała skorzystać z ulg podatkowych lub stwierdzi, że np. korzystniej będzie rozliczyć się razem z małżonkiem. Mimo że ZUS wysyła do urzędu skarbowego formularz PIT-40A, wykazując zapłacony podatek od renty, ma ona nadal możliwość samodzielnego rozliczenia PIT. To już jednak ostatnia chwila termin mija bowiem 30 kwietnia.
Podstawa prawna
Art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440). Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361).