Korekta zeznania musi zostać sporządzona na właściwym formularzu. Trzeba dołączyć do niej uzasadnienie, a jeśli naraziliśmy budżet państwa na straty, nie wpłacając należnego podatku – warto złożyć również czynny żal
Czy konieczne jest uzasadnienie przyczyn korekty
Pani Wiesława nie uwzględniła w złożonym zeznaniu rocznym PIT za 2014 r. dochodów z umowy-zlecenia, które wykonała w zeszłym roku. Była to znacząca kwota, ale o niej zapomniała, ponieważ pracodawca przesłał PIT-11 po terminie. Czy musi wraz z korektą wyjaśnić, dlaczego ją składa?
TAK
Podatnicy, tacy jak pani Wiesława, muszą uwzględnić w rozliczeniu rocznym wszystkie dochody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym. To, że jeden z pracodawców nie wystawił informacji PIT-11 lub zrobił to z opóźnieniem, nie zwalnia pracownika z obowiązku rozliczenia się z fiskusem. Skoro pani Wiesława złożyła już zeznanie roczne za 2014 r. i nie uwzględniła w nim dochodów osiągniętych u jednego z pracodawców, to musi złożyć korektę zeznania. Zgodnie z art. 81 par. 2 ordynacji podatkowej, następuje to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Nie ma więc możliwości pominięcia tego elementu. W uzasadnieniu pani Wiesława powinna wskazać, że przyczyną złożenia korekty jest nieuwzględnienie przychodów z pracy u jednego z pracodawców. W piśmie może również zwrócić uwagę, że pracodawca przekazał jej informację na formularzu PIT-11 z opóźnieniem. Warto również zaznaczyć w uzasadnieniu, że wobec pani Wiesławy nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 81b par. 1 ordynacji podatkowej nie można skorygować deklaracji w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.
Podstawa prawna
Art. 81 par. 2, art. 81 b par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy liniowy PIT wyklucza rozliczenie z małżonkiem
Pan Dariusz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Złożył zeznanie roczne na formularzu PIT-36 i rozliczył się wspólnie z żoną. Dowiedział się jednak, że skoro działalność opodatkowuje liniowo, to nie może tego zrobić. Czy to prawda?
TAK
Wybór opodatkowania działalności według liniowej, 19-proc. stawki PIT oznacza, że nie ma możliwości rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonką. Taki zakaz wynika wprost z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT. Stanowi on, że małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć wtedy, gdy chociażby do jednego z nich ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT (opodatkowanie działalności liniową stawką PIT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym.
Skoro pan Dariusz złożył zeznanie wspólnie z małżonką, to aby wybrnąć z tej sytuacji, każdy z małżonków musi złożyć odrębne zeznanie – korektę deklaracji. Każdy musi również złożyć uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Jeśli w wyniku złożenia PIT-36 pan Dariusz i jego żona zaniżyli podatek wobec fiskusa, to powinni również wpłacić różnicę między prawidłowo obliczonym podatkiem a wyliczonym w pierwotnym zeznaniu.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy korekta musi być na właściwym formularzu
Pan Jan odnalazł ostatnio dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu od pracodawcy, których nie ujął w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2012 r. Na szczęście urząd skarbowy nie zauważył tego uchybienia. Chce jednak złożyć korektę. Czy musi przesłać ją na formularzu z 2012 r.?
TAK
Korektę deklaracji (w omawianym przypadku zeznania rocznego) można złożyć w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym przekazano urzędowi zeznanie roczne. Trzeba ją jednak sporządzić na właściwym formularzu, czyli tym samym, na którym zostało złożone zeznanie pierwotne. Skoro pan Jan składał PIT-37 za 2012 r., to również na formularzu obowiązującym w tamtym czasie powinien złożyć korektę. Jeśli urząd skarbowy nie posiada takiego formularza w formie papierowej albo podatnik nie chce fatygować się po jeden druk do urzędu, może go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Wypełniając druk powinien zaznaczyć, że składa korektę zeznania. Nie może również zapomnieć o uzasadnieniu przyczyn złożenia korekty.
Gdyby pan Jan złożył korektę na niewłaściwym formularzu, np. obowiązującym w 2015 roku, urząd skarbowy może go wezwać do złożenia jej na prawidłowym druku. Nie powinien jednak czekać na reakcję urzędu, a sam przesłać korektę na właściwym formularzu.
Skoro korekta pana Jana będzie dotyczyła rozliczenia za 2012 r., powinien dołączyć do niej również czynny żal. Jest to kolejny dokument, w którym podatnik zgłasza, że uchybił obowiązkowi rozliczenia ze wszystkich dochodów. Powinien jednak zwrócić uwagę, że nie działał świadomie. Dzięki temu pismu uniknie ewentualnej kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Jak wynika z art. 16 par. kodeksu karnego skarbowego, nie podlega takiej karze sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
Uwaga! Jeśli z korekty zeznania będzie wynikało, że pan Jan musi dopłacić podatek, to musi on wpłacić należność na konto urzędu skarbowego wraz z odsetkami.
Podstawa prawna
Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Art. 16 par. 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).
Czy brak podpisu można skorygować
Pani Patrycja wysłała już zeznanie roczne PIT do urzędu skarbowego. Sprawdzając dokument, zorientowała się jednak, że nie podpisała PIT. Czy może swój błąd skorygować?
NIE
Deklaracja bez podpisu nie jest traktowana jako kompletny dokument, który podatnik ma obowiązek złożyć. Oznacza to, że nie można również go skorygować. Niektóre urzędy skarbowe wzywają podatników do uzupełnienia tego braku, ale nie mają obowiązku informowania o błędzie. Gdyby podatnik zbyt późno się zorientował, że nie podpisał zeznania, a więc uświadomiłby sobie ten brak po 30 kwietnia 2015 r., to grozi mu odpowiedzialność za brak rozliczenia z dochodów z fiskusem w terminie ustawowym (do końca kwietnia). Fiskus przyjąłby w takiej sytuacji, że uchylił się od opodatkowania i dodatkowo naraził podatek na uszczuplenie. W efekcie, w zależności od kwoty podatku, którego nie rozliczył, mógłby ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Skoro pani Patrycja wyłapała ten błąd przed upływem terminu, powinna złożyć zeznanie jeszcze raz, i tym razem je podpisać.
Podstawa prawna
Art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 749 ze zm.)
Czy urząd sam poprawi błąd rachunkowy
Pan Mirosław popełnił niewielki błąd rachunkowy w zeznaniu rocznym. W efekcie urząd powinien zwrócić mu nadpłatę o 10 zł niższą, niż wykazał w zeznaniu. Czy urząd sam poprawi taki błąd?
TAK
Urząd skarbowy może skorygować drobne błędy rachunkowe, o ile są to błędy techniczne. Zgodnie bowiem z art. 274 par. 1 ordynacji podatkowej, jeśli urząd stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Urząd w takiej sytuacji może również zwrócić się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień.
Urząd nie może więc sam skorygować np. kwoty odliczenia od dochodu lub od podatku albo kwoty nadpłaty wskazanej w zeznaniu rocznym, jeśli nie dotyczy to kwestii technicznej, a więc takiej, która ma związek ze sposobem wypełnienia zeznania. Jeśli natomiast błąd rachunkowy ma taki charakter, urząd powinien go sam zniwelować.
Podstawa prawna
Art. 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy korektę można zrobić elektronicznie
Pani Krystyna przesłała zeznanie roczne PIT, ale musi je skorygować z powodu błędów w obliczeniu należności. Problem w tym, że przebywa w Wielkiej Brytanii. Czy korektę może zrobić przez internet?
TAK
Nie ma obecnie znaczenia, czy podatnik składa pierwotne zeznanie roczne w formie papierowej czy elektronicznej. W obu przypadkach przysługuje mu prawo do złożenia korekty w formie elektronicznej. W tym celu wystarczy pobrać odpowiedni formularz interaktywny ze strony Ministerstwa Finansów, wypełnić go, podpisać (wystarczy podać dane autoryzujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL i kwotę przychodu z zeznania za 2013 r.) i wysłać do urzędu skarbowego. Na końcu trzeba pamiętać o pobraniu – również w formie elektronicznej – urzędowego poświadczenia odbioru.
Podstawa prawna
Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Par. 5 ust. 1–2 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1537 ze zm.).