Z początkiem ubiegłego roku uruchomiłam niewielką firmę i zatrudniłam kilku pracowników. Niedawno dowiedziałam się, że jako pracodawca, wywiązując się z obowiązków płatnika, będą musiała wysłać roczne informacje do urzędu skarbowego i pracowników (żadna z zatrudnionych osób nie wystąpiła z wnioskiem, żeby rozliczyć za nią roczny PIT). Jak w praktyce powinnam wywiązać się z wspomnianych obowiązków oraz w jakim terminie – pyta pani Monika
Właścicielka firmy powinna wysłać zatrudnionym pracownikom oraz właściwym urzędom skarbowym informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 rok na formularzu PIT-11. Formalnie termin składania tych dokumentów upływa z końcem lutego tego roku. Ponieważ jednak ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę, to wspomniany termin na złożenie informacji PIT-11 mija 2 marca 2015 r.
Reklama

Reklama
W tym przypadku do urzędu skarbowego wymienione informacje przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (tzw. BPE). Płatnicy i podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE, podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Nie zmienił się natomiast sposób składania ani podpisywania informacji, których adresatem jest pracownik (podatnik). Oznacza to, że zatrudnionym można przekazać informacje PIT-11 w formie papierowej.
Podstawa prawna
Art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Art. 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 1563). Rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2012 r. poz. 1537 ze zm.).