Ulga na dzieci co do zasady jest uwzględnia automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Nowością w 2022 r. jest przepis dotyczący skonfliktowanych rodziców.

PIT za 2021 r. trzeba rozliczyć najpóźniej 2 maja 2022 r. Obecnie obowiązek ten jest prostszy niż jeszcze kilka lat temu za sprawą usługi Twój e-PIT, w której znajdziemy gotową propozycję zeznania podatkowego. Automatycznie jest w niej uwzględniona popularna ulga podatkowa na dzieci. Warto jednak upewnić się, czy została ona wykazana prawidłowo. Przypominamy, co się zmieniło w przepisach, do jakiego wieku przysługuje ulga i jakie obowiązują limity.

Ulga na dzieci i Polski Ład

Chociaż większość przepisów Polskiego Ładu będzie mieć zastosowanie dopiero do rozliczeń rocznych PIT za 2022 r. (a więc składanych w 2023 r.), są pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy właśnie ulgi na dzieci. A ściślej: sytuacji, w której skonfliktowani rodzice nie mogą dojść do porozumienia, jak podzielić ulgę między sobą.

Wysokość ulgi na dzieci dotyczy bowiem obojga rodziców łącznie. Mogą oni odliczyć ją w pełnej wysokości w rozliczeniu wspólnym, a jeśli rozliczają PIT osobno - podzielić ulgę między sobą po połowie lub w dowolnych innych proporcjach. Zdarzało się, że na tym tle pojawiały się konflikty między rodzicami, zwłaszcza po rozwodzie lub w trakcie separacji.

Nadal rodzice – tak żyjący razem, jak i po rozstaniu - mogą się porozumieć, w jakich proporcjach odliczyć ulgę. W tym roku przepisy precyzują już, co dzieje się w przypadku braku takiego porozumienia:

- jeśli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) – ulgę na dziecko podatnicy odliczają w częściach równych.

- gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – ulgę na dziecko podatnicy odliczają w częściach równych.

- w pozostałych przypadkach, w razie braku porozumienia między rodzicami, odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga na dziecko a studia za granicą

Ulga przysługuje:

- na dzieci niepełnoletnie, a więc do ich 18. urodzin;

- na dzieci bez względu na ich wiek (także dorosłe), jeśli w 2021 r. otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

- na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które nadal się uczą lub pracują i nie osiągnęły w 2021 r. dochodów przekraczających 3 089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Ulga na dorosłe uczące się dzieci do ukończenia 25. roku życia nie zostanie natomiast automatycznie wykazana w usłudze Twój e-PIT, jeśli dziecko uczy się lub studiuje za granicą. Skarbówka nie ma bowiem informacji z zagranicznych systemów edukacyjnych. Rodzice pełnoletniego dziecka uczącego się w zagranicznej szkole lub uczelni mogą skorzystać z preferencji, muszą jednak samodzielnie wykazać ją w PIT. W przypadku kontroli organy skarbowe mają prawo zażądać dowodów potwierdzających prawo do ulgi, np. zaświadczenia o pobieraniu przez dziecko nauki.

Ulga na dzieci - limit dochodów w 2022 r.

Ulgę na dorosłe, ale uczące się lub studiujące dziecko do ukończenia 25. roku życia można odliczyć tylko, jeśli dochody (plus przychody objęte ulgą dla młodych) tego dziecka w ubiegłym roku (bez wliczania renty rodzinnej) nie przekroczyły określonego limitu. W odniesieniu do roku 2021 limit ten wynosi, tak jak w poprzednich latach, 3 089 zł. Warto przypomnieć, że z ulgi nie można skorzystać, jeśli dorosłe dziecko rozlicza podatek liniowo lub ryczałtowo.

Pojawiły się już informacje o podniesieniu limitu 3 089 zł, zaznaczmy jednak wyraźnie, że to dopiero plany. Projekt ustawy modyfikującej Polski Ład przewiduje, że limit będzie równy 12-krotności kwoty renty socjalnej, co obecnie odpowiadałoby kwocie 16 061,28 zł. Projekt został dopiero złożony do Sejmu i nie był jeszcze procedowany – z wyższego limitu będzie można więc skorzystać najwcześniej w przyszłym roku.

Nic nie zmieniło się w odniesieniu do limitu dochodów rodziców. Obowiązuje on tylko w przypadku wychowywania jednego dziecka i wynosi:

- 112 000 zł w przypadku małżonków (dochody żony i męża),

- 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku,

Jeśli dzieci jest dwoje lub więcej, limit dochodów rodziców nie obowiązuje.

Wysokość ulgi na dzieci

Wysokość ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 r. jest taka sama jak w poprzednich latach i wynosi:

- 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (za cały rok 1 112,04 zł),

- 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (za cały rok 1 112,04 zł),

- 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),

- 225,00 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok po 2 700,00 zł).

Zatem np. przy trójce dzieci można odliczyć maksymalnie: 1 112,04 zł + 1 112,04 zł + 2 000,04 zł = 4 224,12 zł.

Ulga przysługuje jednak za każdy, nawet niepełny miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej. Jeśli np. dziecko urodziło się w listopadzie 2021 r., rodzic ma prawo do odliczenia ulgi za dwa miesiące (listopad i grudzień).

Jeśli podatek rodzica jest zbyt mały i nie pozwala skorzystać z preferencji prorodzinnej w pełnej wysokości, rozwiązaniem jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Aby go otrzymać, należy wypełnić stosowną część formularza PIT. Zwrot jest limitowany do wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu lub zostały opłacone od przychodów objętych ulgą dla młodych.