Jeśli przychód z danego roku podatkowego okazał się ostatecznie mniejszy, np. w związku ze zwrotem towarów, to korekta musi odnosić się do tego roku, w którym powstał – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 6079/14). Poinformowało, że odmienne interpretacje indywidualne są już weryfikowane i w razie potrzeby zostaną zmienione.
Resort powołał się na zgodne z jego stanowiskiem orzecznictwo NSA (np. wyroki o sygn. akt: II FSK 156/10; II FSK 2005/10; II FSK 2422/10; II FSK 1595/11).
Nie wziął zaś pod uwagę odmiennych rozstrzygnięć, których przykładem są wyroki NSA z 26 lutego 2013 r. (sygn. akt II FSK 1298/11) i WSA w Warszawie z 27 marca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2715/12).