Każdy z podatników ma prawo przekazać w momencie wypełniania deklaracji PIT 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto świadomie wybrać OPP, którą chcemy wesprzeć. Jeśli tego nie zrobimy, całość podatku trafi do budżetu państwa.

Kto może przekazać 1 proc.?

Z przysługującego uprawnienia skorzystać mogą:

• osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i nie rozliczane przez Organ rentowy lub zakład pracy – składają one PIT-37;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczają się ryczałtowo – składają PIT-28;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku – składają PIT-36 lub PIT 36L;
• osoby rozliczające przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na formularzu PIT-39;
• emeryci i renciści, którzy otrzymali PIT-40A lub PIT-11A. W celu dokonania odliczenia muszą oni jednak sami przygotować i złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.Z odliczenia 1 proc. podatku nie mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające się w formie karty podatkowe (PIT-16A) oraz osoby duchowne (PIT-19A). (WAŻNE)
Gdzie można znaleźć organizację pożytku publicznego?

Szczegółowy wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania przekazywanych przez podatników odliczeń zamieszczany i aktualizowany jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a pochodzi on z Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego jedynie w formie elektronicznej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest bieżące aktualizowanie listy OPP.

Nie jest możliwe przekazanie 1 proc. podatku do organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami

Jak przekazać podatek?

W celu przekazania 1 proc. podatku dla OPP należy prawidłowo uzupełnić deklarację podatkową. Zawiera ona dwa pola, w które zależy wpisać numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę (wyrażoną w złotówkach), która nie może przekroczyć 1 proc. obliczonego podatku dochodowego.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje, że pieniądze mogą nie zostać przekazane na rzecz organizacji

Dodatkowo w deklaracji mamy możliwość wskazania konkretnego celu, na który przekazujemy 1 proc. podatku. Dla organizacji nie będzie to jednak informacja wiążąca. Wystarczające jest, że realizuje ona cele statutowe.

Czy można wskazać kilka organizacji?

Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych, mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego. Oznacza to, że możliwe jest wskazanie we wszystkich deklaracjach tej samej organizacji lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji jest wypełnianych. Na jednej deklaracji koniecznie musi się znajdować jedna organizacja.

Spóźnienie

Zbyt późne złożenie deklaracji podatkowej w danym roku skutkować będzie utratą prawa do przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz OPP. Jeśli natomiast złożymy puste zeznanie, następnie w ramach korekty będziemy mogli przekazać obliczoną kwotę.

Przypominamy terminy składania zeznań:
• 31 stycznia 2014 r. – rozliczający się ryczałtowo,
• 30 kwietnia 2014 r. – pozostali podatnicy.

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok.

Jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 kwietnia, to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia.