Podatnicy, którzy planują odliczyć w rocznym zeznaniu PIT za 2013 rok ulgę internetową muszą pamiętać, że zmieniły się zasady jej stosowania.

Od 1 stycznia 2013 roku prawo do odliczenia ulgi internetowej w rocznym zeznaniu PIT mają tylko ci podatnicy, którzy ponosili wydatki z tytułu użytkowania Internetu oraz posiadają dokumenty, które potwierdzają dokonanie płatności z tytułu użytkowania Internetu (faktury VAT, rachunki, albo dowody wpłaty).

Nowością jest fakt, że z prawa do odliczenia ulgi internetowej można skorzystać tylko i wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że wcześniej nie dokonywano odliczenia z tytułu użytkowania Internetu w zeznaniach podatkowych.

Oznacza to, że w zeznaniu PIT 2013 ulgę na internet mogą odliczyć tylko ci podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonali takiego odliczenia w zeznaniu PIT za 2012 rok. W tym przypadku zeznanie PIT 2013 będzie ostatnim, w którym mogą odliczyć te wydatki w swoim zeznaniu.

W przypadku, gdy podatnik postanowi skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu PIT 2013 po raz pierwszy, prawo do odliczenia ulgi na Internet będzie przysługiwało również w 2015 roku, podczas rozliczenia PIT za 2014 rok.

Jakie wydatki można odliczyć

Korzystając w zeznaniu PIT z odliczenia ulgi na Internet, można rozliczyć wydatki związane z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca w którym się z niego korzysta oraz formy dostępu do Internetu. Można odliczać wydatki za korzystanie z Internetu w domu, kafejce internetowej lub telefonie komórkowym. Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki, które podatnik poniesie na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internetowej.

Jak rozliczyć ulgę na Internet

Odliczenie ulgi internetowej jest limitowane. Oznacza to, że limit roczny odliczeń wynosi 760 złotych. Tylko taką kwotę maksymalnie może odliczyć podatnik w swoim zeznaniu rocznym PIT. Podatnicy odliczają więc faktycznie poniesione wydatki na Internet w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, ale w kwocie nie wyższej niż 760 złotych.

Podatnicy podatku dochodowego, którzy np. uzyskują dochody z tytułu pracy dokonują odliczenia ulgi internetowej od dochodu. W przypadku podatników, którzy rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, odliczeń w ramach ulgi internetowej należy dokonać od przychodu.

Do odliczenia ulgi internetowej służy formularz PIT/O, który podatnik dołącza do zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).