Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.
Czy podatnicy, którzy skorzystali z ulgi internetowej w poprzednich latach, mogą odliczyć wydatki za internet również w zeznaniu za 2013 r.?
Nie. Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że dla wszystkich tych podatników, którzy w zeznaniach podatkowych składanych za 2011 r. i lata wcześniejsze korzystali z ulgi internetowej, zeznanie za 2012 r. było ostatnim, w którym mogli dokonać odliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków. Uwaga: osoba, która po raz pierwszy skorzystała z ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie mogła skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za 2013 r.
W latach 2005–2012 podatnik korzystał z ulgi internetowej na podstawie dokumentów wystawionych na swoje imię i nazwisko. W 2013 r. wydatki z tego tytułu ponosiła małżonka podatnika, która wcześniej nie korzystała z ulgi internetowej. Czy w zeznaniu podatkowym za 2013 r. będzie mogła skorzystać z ulgi?
Odliczenie przysługuje współmałżonkowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie je poprzedzającym nie korzystał on z ulgi. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) oraz sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty. Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli zatem warunki te zostaną spełnione, małżonka podatnika ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki z tytułu użytkowania internetu poniesione w 2013 r. do wysokości 760 zł.
Podatnik korzysta z internetu za pomocą łącza mobilnego podłączonego do laptopa. Czy opłaty z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania?
Przepisy nie ograniczają prawa do ulgi podatnikom użytkującym internet bezprzewodowo. Nie jest istotne, z jakiego łącza korzysta podatnik, np. czy jest to łącze bezpośrednie firmy telekomunikacyjnej, operatora sieci kablowej, operatora telefonii komórkowej czy łącze za pomocą karty mobilnej podłączonej do laptopa.
Podatnik podpisał w 2013 r. umowę z operatorem na korzystanie z internetu. Oprócz comiesięcznych opłat poniósł jednorazowe opłaty za instalację, kupił niezbędny sprzęt i dokonał opłaty aktywacyjnej. Czy wszystkie je może odliczyć w ramach ulgi internetowej? Czy odliczeniu podlega kwota wynikająca z faktury wystawionej w grudniu 2013 r., a opłaconej w styczniu 2014 r.?
Od podstawy opodatkowania można odliczyć opłaty ponoszone za korzystanie z dostępu do sieci internetowej. Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie, lecz za możliwość korzystania). Aby wydatek mógł być odliczony, faktura musi być zapłacona. Jeżeli podatnik ma fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji o ich zapłaceniu, powinien posiadać dokument potwierdzający zapłatę, np. potwierdzenie przelewu bankowego (również przez internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy. Odliczenie może zostać dokonane jedynie w roku, w którym dokonano zapłaty za zakupioną usługę.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 26 ust. 6h, ust. 7 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów