Do podpisywania zeznań rocznych można ustanowić pełnomocnika – przypomina Tax Care w ramach cyklu „PIT Last Minute”. Zanim jednak członek rodziny czy pracownik podpisze się za podatnika, konieczne jest zgłoszenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym.

Podatnik nie musi własnoręcznie podpisywać zeznań i deklaracji dotyczących wykonywanych przez niego obowiązków podatkowych, w tym zeznania rocznego. Przysługuje mu bowiem prawo do wyznaczenia do podpisywania tych dokumentów np. członka rodziny, pracownika, doradcy podatkowego czy właściciela biura rachunkowego – przypomina Tax Care w ramach akcji „PIT Last Minute”, w której podpowiadamy, jak korzystnie i bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem za 2012 rok. W jakich sytuacjach warto ustanowić pełnomocnika? Na przykład wtedy, gdy podatnik często przebywa lub pracuje za granicą, ale nadal – jako rezydent podatkowy - zobowiązany jest rozliczać się z fiskusem w Polsce.

Pełnomocnikiem ustanowić można jedynie osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Nie może zatem nim zostać jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. biuro doradztwa podatkowego. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnictwo należy zgłosić w urzędzie skarbowym, dlatego podatnicy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania jeszcze w przypadku zeznania rocznego za 2012 r., nie powinni zwlekać zbyt długo – muszą to zrobić przed 30 kwietnia.

Pełnomocnictwo tylko pisemne

Ustanowienie pełnomocnictwa przebiega wedle określonej procedury. Zarówno zgłoszenie pełnomocnika, jak i zawiadomienie o jego odwołaniu, należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego będzie dotyczyć podpisywana przez pełnomocnika deklaracja. W przypadku zeznania rocznego należy zatem złożyć pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli zatem podatnik 31 grudnia 2012 r. mieszkał na przykład w Warszawie, ale w lutym 2013 r. przeprowadził się do Piaseczna, właściwym urzędem skarbowym będzie urząd w Warszawie przypisany dzielnicy, w której mieszkał podatnik.

Ustanowienie pełnomocnictwa składa się na piśmie, pod rygorem nieważności. Choć nie istnieje obowiązujący wzór takiego zgłoszenia, ważne jest, aby podatnik wskazał w nim konkretny zakres działania pełnomocnika – jeśli zatem chcemy, by pełnomocnik mógł za nas podpisać roczne zeznanie podatkowe, musimy to w zgłoszeniu wyraźnie określić. Dodatkowo, jeśli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
Pełnomocnictwo może dotyczyć także podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przebieg procesu zgłaszania pełnomocnictwa jest taki sam.

Ustanowienie pełnomocnictwa kosztuje

Warto mieć na uwadze, że złożenie dokumentu stwierdzającego umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłata nie jest konieczna w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, a także rodzeństwu podatnika.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care