Jeśli najpierw odliczyliśmy od podatku płaconego w Polsce podatek uiszczony za granicą, a potem uzyskaliśmy jego zwrot, musimy to uwzględnić w PIT za rok, w którym do niego doszło.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w Holandii, musi je rozliczyć w Polsce. Tak twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13146/13). Resort podkreśla, że co do zasady z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wynika nieograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają wszystkie dochody (przychody) bez względu na miejsce ich uzyskania.
Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tego typu umowa zawarta między Polską a Holandią przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że podatek uiszczony za granicą jest zaliczany na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

Jak skorzystać z ulgi

Resort przypomina też, że dodatkowo podatnikowi przysługuje ulga abolicyjna wynikająca z art. 27g ustawy o PIT.
Jej mechanizm polega na tym, że od podatku obliczonego według skali podatkowej (lub według 19-proc. stawki podatku liniowego), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, odlicza się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Ta ostatnia polega na tym, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochody osiągnięte w drugim państwie, ale dla ustalenia podatku od dochodów wypracowanych w Polsce stosuje się stawkę obliczoną dla całego dochodu, czyli łącznie z otrzymanym w innym kraju.
A co jeżeli zapłacony w Holandii podatek, który został wcześniej odliczony od polskiego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, zostanie zwrócony?
Resort wyjaśnia, że podatnik musi wówczas uwzględnić to w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot, poprzez doliczenie kwoty zwróconego podatku do podatku dochodowego.

Czy korygować zeznanie

– Jeśli zatem w zeznaniu za rok 2011 odliczyliśmy podatek zapłacony za granicą, a następnie w roku 2012 otrzymaliśmy zwrot całości lub części podatku zagranicznego, powinniśmy w zeznaniu za rok 2012 dodać zwrócone kwoty do podatku polskiego – wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy w PwC.
Tłumaczy, że w przypadku otrzymania zwrotu podatku z kraju, w przypadku którego obowiązuje niekorzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania (proporcjonalne odliczenie), czyli np. z Holandii, zwrócony podatek, który wcześniej odliczyliśmy od podatku należnego w Polsce, należy doliczyć (dodać) do podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymaliśmy zwrot.
W poz. 170 zeznania PIT-36 należy wykazać kwotę podatku zwróconego nam za granicą. Następnie kwotę tę dodajemy do naszego polskiego zobowiązania podatkowego (poz. 173).
– Nie dokonujemy w takiej sytuacji korekty wcześniejszego zeznania, tylko dopłacamy ten podatek wraz z zeznaniem za rok, w którym nastąpił zwrot podkreśla Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Ze względu na brak odpowiednich przepisów nie możemy jednak w takiej sytuacji odliczyć dodatkowej ulgi abolicyjnej w zeznaniu, w którym dokonujemy doliczenia do podatku. Z kolei w przypadku niedoliczenia kwoty zwrotu do podatku należnego w Polsce, podatnik musi być przygotowany na odpowiedzialność karną skarbową oraz koniecznością uregulowania zaległości podatkowej z odsetkami.
Inaczej jest, gdy otrzymujemy zwrot z kraju, z którym Polska zawarła korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją), np. z Niemiec. – Otrzymanie zwrotu w tym przypadku nie będzie miało wpływu na rozliczenia z polskim fiskusem i nie będzie potrzeby uwzględniania go w zeznaniu podatkowym w Polsce – wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska.