Roczna premia to dodatkowe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik. Stanowi ona zatem dla niego przychód ze stosunku pracy.

Pracodawca powinien rozliczyć ją jako składnik wynagrodzenia za pracę. – Oznacza to, że premie należy uwzględnić przy obliczaniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne – wyjaśnia Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Rödl & Partner. Dodaje, że pracodawca jako płatnik ma obowiązek doliczyć premie do przychodu pracownika i rozliczyć ten składnik pensji dla potrzeb urzędu skarbowego oraz ZUS.

Natomiast dla pracodawcy premia będzie kosztem uzyskania przychodu. Marzena Rączkiewicz tłumaczy, że należności wypłacane na podstawie stosunku pracy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne.
– Warunkiem jest jednak aby zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę – podkreśla ekspert Rödl & Partner.
W praktyce oznacza to, że w razie uchybienia temu terminowi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe dopiero w okresie, w którym wynagrodzenie to zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika.
– Jeżeli więc premia roczna stanie się należna w grudniu 2012 r. i zostanie wypłacona w styczniu 2013 r. zgodnie np. z umową o pracę, to będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w grudniu 2012 r. – stwierdza Marzena Rączkiewicz. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku premii regulaminowej, a więc gdy uprawnienie do jej otrzymania wynika z umowy o pracę lub z regulaminu wynagradzania.
– W przypadku premii uznaniowej uzależnionej od decyzji pracodawcy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi najwcześniej w momencie, w którym zapadła decyzja o jej przyznaniu i wypłacie – podsumowuje Marzena Rączkiewicz.