W styczniu 2012 r. pracownik został zobowiązany do zwrotu premii przyznanej w 2011 r. Świadczenie to zwrócił pracodawcy w lutym 2012 r. w kwotach brutto. Czy pracodawca może odliczyć od dochodu w PIT zwrócone kwoty?
Zgodnie z art. 41b ustawy o PIT jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczki) płatnicy odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Przepis ten realizuje zasadę uwzględniania podatnikowi kwot przez niego zwróconych w możliwie najkrótszym czasie, czyli w rozliczeniach zaliczek.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów płatnik, któremu podatnik zwrócił kwotę przez niego wcześniej wypłaconą, zobowiązany jest pomniejszać miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki o dokonany zwrot, począwszy od miesiąca, w którym on nastąpił.
Jeżeli kwota dokonanego zwrotu przekracza dochód tego miesiąca, płatnik może o powstałą różnicę pomniejszyć dochód z miesiąca następnego, aż do pełnego odliczenia. Tak więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu płatnik może zastosować art. 41b ustawy o PIT.
Podstawa prawna
Art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361).