Jeżeli pracownik urzędu skarbowego samodzielnie skorygował błędy w zeznaniu rocznym podatnika, to będzie on dłużej czekać na zwrot nadpłaty.
Podatnik złożył na początku marca PIT, wykazując w nim wysoką nadpłatę, której do tej pory nie otrzymał. W urzędzie skarbowym dowiedział się, że w zeznaniu był błąd na jego niekorzyść, który urzędniczka skorygowała samodzielnie. Podatnik zastanawia się, czy urzędowa korekta mogła być powodem wydłużenia terminu zwrotu nadpłaty. Potwierdza to Marcin Retka, ekspert w dziale doradztwa podatkowego KPMG.
– Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, jednak termin ten zaczyna biec na nowo w przypadku skorygowania deklaracji – tłumaczy nasz rozmówca.
W większości przypadków korektę zeznania składa sam podatnik, wówczas termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skorygowania zeznania. Możliwe jest też, że to organ podatkowy zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. W przypadku wystąpienia uchybień formalnych w postaci błędów rachunkowych podatnik ma prawo (a nie obowiązek) skorygować błędnie wypełnioną deklarację podatkową.
Marcin Retka zwraca uwagę, że przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewidują również możliwość skorygowania zeznania przez organ podatkowy. Przy czym taka urzędowa korekta jest możliwa wyłącznie w sytuacjach, gdy zeznanie podatkowe zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniono je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.
– Urzędnik skarbowy mógł sam skorygować zeznanie wyłącznie w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku lub wysokość straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł – podkreśla Marcin Retka.
Procedura ta wymaga dodatkowo, żeby urząd skarbowy przesłał do podatnika uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o naniesionych zmianach. Organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji.
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania korekty podatnik może wnieść sprzeciw, który anuluje korektę urzędową.
– W przypadku niewniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie poprawiony PIT wywołuje takie skutki prawne, jak korekta deklaracji złożona przez podatnika – stwierdza Marcin Retka.
Przepisy podatkowe wyraźnie wskazują więc, że w przypadku urzędowej korekty zeznania podatkowego nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.