Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściwym urzędem skarbowym jest Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Pracodawca zatrudniał bezdomnego pracownika w 2011 r. Wystawił mu informację PIT-11, ale nie przesłał tego formularza do końca lutego 2012 r., bo nie wie gdzie. Do którego urzędu skarbowego płatnik jest zobowiązany przesłać taką informację PIT-11, jeżeli osoba bezdomna nie chce podać miejsca, na terenie którego najczęściej przebywa?
Imienną informację PIT-11 płatnik jest zobowiązany przekazać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.