Organy podatkowe mają prawo kontrolowania prawidłowości odliczeń stosowanych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Jeśli osoba niepełnosprawna odliczy od dochodu wydatki na adaptację mieszkania, może ją odwiedzić urzędnik skarbowy.
– Ulga rehabilitacyjna obniża dochód, a ten stanowi podstawę opodatkowania, co powoduje, że nieuprawnione zastosowanie ulgi zmniejsza wysokość podatku – stwierdza Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd, oddział w Krakowie.
Weryfikacja prawidłowości odliczenia wydatków odbywa się najczęściej w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego. W praktyce w pierwszej kolejności organ podatkowy wzywa podatnika do złożenia wyjaśnień.
– Jeśli w opinii urzędu niezbędne będzie zweryfikowanie zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji, podatnik może spodziewać się wizyty urzędników fiskusa w wyremontowanym mieszkaniu – potwierdza Edyta Rajchel.
Według naszej rozmówczyni możliwość oględzin lokalu mieszkalnego lub jego części przewidują przepisy Ordynacji podatkowej, i to już w toku czynności sprawdzających. Nie będzie to w tym wypadku niezapowiedziana wizyta, gdyż termin dokonania oględzin musi być każdorazowo ustalony z podatnikiem.
– Samo dokonanie oględzin mieszkania wymaga zgody podatnika – podkreśla Edyta Rajchel.
Dodaje także, że w toku prowadzonego postępowania podatkowego taka zgoda nie będzie już potrzebna, a o konieczności przeprowadzenia oględzin nieruchomości rozstrzygnie organ w postanowieniu.
Urzędnicy przy weryfikacji będą sprawdzać:
– po pierwsze, czy podatnik jest uprawniony do skorzystania z danej ulgi, np. czy jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
– po drugie, czy dane wydatki zostały faktycznie poniesione, a prace adaptacyjne wykonane i czy mają one na celu ułatwienie wykonywania czynności życiowych w związku z konkretnym rodzajem niepełnosprawności danej osoby.

PIT 2011 64 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Wydatki prowadzące jedynie do podniesienia standardu mieszkania nie będą kwalifikowały się do odliczenia.
– Z praktyki wynika, że związek poniesionego wydatku na przystosowanie mieszkania z niepełnosprawnością podatnika powinien być bezpośredni – ostrzega Edyta Rajchel.
Często charakter dokonanych prac adaptacyjnych jest dyskusyjny, stąd każdy taki wydatek powinien być poddany indywidualnej analizie pod względem jego przydatności i zasadności odliczenia, a podatnik dla celów dowodowych powinien dysponować stosowną dokumentacją.