Osoby pracujące za granicą bardzo często muszą rozliczyć się z zagranicznych dochodów nie tylko w kraju ich uzyskania, lecz również w Polsce. Stawki podatku w Polsce nie zawsze są jednak korzystniejsze niż w innych krajach. Dlatego warto zwrócić uwagę na ulgę abolicyjną, która pozwoli na zmniejszenie polskiego podatku.
– Obowiązek rozliczenia się w Polsce z zagranicznych dochodów dotyczy osób mających tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce – wskazuje Radomir Graj, dyrektor departamentu podatkowego Accace.
Dotyczy to tych osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, tj. ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajduje się w Polsce lub przebywają na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wystarczy zatem, że jeden z tych warunków jest spełniony i dana osoba zobowiązana jest rozliczyć zagraniczne dochody przed polskim fiskusem.
– Ulga abolicyjna adresowana jest do podatników, którzy rozliczają dochody zagraniczne uzyskane w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę odliczenia proporcjonalnego oraz tych podatników, którzy rozliczają dochody zagraniczne osiągnięte w kraju, z którym Polska takiej umowy nie ma podpisanej – przypomina Radomir Graj.
Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od polskiego podatku kwoty będącej różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

9994 osoby skorzystały z ulgi abolicyjnej w PIT za 2010 rok

Metoda wyłączenia z progresją w przypadku osób, które uzyskały przychody zarówno w Polsce, jak i za granicą, polega na tym, że w celu ustalenia stawki podatku od dochodu osiągniętego w Polsce (dochód zagraniczny jest zwolniony) stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego zsumowanego dochodu polskiego i zagranicznego.

97 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Z kolei metoda odliczenia proporcjonalnego przewiduje prawo podatnika do odliczenia od polskiego podatku kwoty podatku zapłaconego za granicą, ale tylko do wysokości podatku, jaka proporcjonalnie przypada na dochód zagraniczny (dochód zagraniczny podlega tu opodatkowaniu).