Organizacja pożytku publicznego, która chce otrzymywać środki z 1 proc. podatku należnego, musi zostać wpisana do wykazu prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej (MPiPS).
By to osiągnąć, organizacja musi uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego (dalej OPP), najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik PIT może przekazać 1 proc. podatku, oraz przekazać ministrowi pracy sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Minister pracy do 15 grudnia powinien opublikować listę organizacji mających status pożytku publicznego na 30 listopada danego roku. Najnowsza lista wykazu jest już dostępna na stronie MPiPS: www.mpips.gov.pl.

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji zawiera nazwę OPP i jej numer KRS, zgodnie z informacjami dostarczonymi ministrowi pracy i polityki społecznej przez ministra sprawiedliwości. Jeśli organizacja zauważy błąd w danych umieszczonych na stronie MPiPS, może do 31 grudnia 2011 r. złożyć do MPiPS pisemne zastrzeżenie co do poprawności tych danych.

Konta bankowe

Do 15 stycznia 2012 r. wykaz OPP zawiera numery kont bankowych organizacji, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wówczas przekazały numer konta bankowego do swojego urzędu skarbowego.

Numery kont bankowych organizacji przeznaczone do wpłat 1 proc. podatku są zbierane przez urzędy skarbowe. Następnie, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, trafiają do MPiPS i zamieszczane są w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc.

Organizacja, która otrzymała status OPP w latach ubiegłych, i podała wówczas numer konta, który został zmieniony lub jest błędny, może zgłosić w formie pisemnego oświadczenia właściwy numer konta bankowego do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2012 r.
Jeśli organizacja uzyskała status OPP do 30 listopada 2011 r., zgłaszała w formie pisemnego oświadczenia numer konta bankowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2012 r.
15 lutego 2012 r. wykaz będzie zawierał już numery kont bankowych zarówno „starych” organizacji (zamieszczonych tam przed 15 stycznia 2012 r., jak i poprawionych do 31 stycznia 2012 r., oraz nowych (uzupełnione do 31 stycznia 2012 r.).
Ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku za rok poprzedni (2011) zostanie opublikowana 15 marca 2012 r. na stronie MPiPS (www.mpips.gov.pl/bip).
Od 15 marca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. organizacje nie mogą zmieniać numerów rachunków bankowych, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od OPP (np. zmiana systemu w banku).