Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od stypendiów i innych środków otrzymanych do końca 2021 r. z Narodowego Centrum Nauki, gdy nie podlegają one ustawowemu zwolnieniu – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia.
Problem wynikł z tego, że zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy PIT stosuje się (na zasadzie praw nabytych) do stypendiów z NCN, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do 30 września 2018 r. Natomiast od 1 października 2018 r., wskutek zmiany brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 39, co do zasady stypendia finansowane przez NCN przestały być objęte ustawowym zwolnieniem. W efekcie te, których zasady przyznawania minister zatwierdził po 30 września 2018 r., są obecnie opodatkowane.
Chcąc zrównać sytuację osób korzystających z takiego wsparcia, minister finansów wydał już raz rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od środków wypłacanych przez NCN (Dz.U. z 2019 r. poz. 1982). Pierwotnie dotyczyło ono wypłat do końca 2020 r. Opublikowany projekt nowelizacji zakłada przesunięcie tej daty do 31 grudnia 2021 r.
W uzasadnieniu Ministerstwo Finansów napisało, że chce, aby zwolnienie stypendiów naukowych i innych środków finansowych otrzymywanych przez laureatów konkursów na stypendia doktorskie oraz stypendiów naukowych przyznanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki zostało docelowo uregulowanie w ustawie PIT.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki – w konsultacjach