Od 1 sierpnia br. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe w PIT, z którego mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów-zleceń zawartych z firmą. Na łamach DGP zwracaliśmy uwagę, że regulacje te (a w szczególności przepisy przejściowe) budzą wiele pytań. To zaś w połączeniu z wejściem w życie nowelizacji w trakcie roku podatkowego i jej krótkim vacatio legis może sprawić poważne trudności płatnikom, którzy muszą rozliczać pracowników według nowych zasad. Aby rozwiać wątpliwości pracodawców, poprosiliśmy resort finansów o wyjaśnienie kwestii, które według ekspertów nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte w przepisach.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 8 sierpnia 2019 r. na pytania DGP

DGP: Jak należy stosować roczny limit zwolnienia w roku kalendarzowym, w którym podatnik ukończy 26 lat? Czy należy obliczyć wysokość limitu zwolnienia proporcjonalnie do liczby dni, w których w trakcie roku podatkowego podatnikowi przysługiwało zwolnienie (tj. do dnia urodzin), czy też nie jest konieczne obliczanie takiej proporcji i zwolnienie będzie stosowane w pełnej wysokości do przychodów otrzymanych do ukończenia 26. roku życia (czyli jeśli nie przekroczą one 35 636,67 zł w 2019 r., a od 2020 r. – 85 528 zł rocznie)?
MF: Nie obowiązuje żadna proporcja, o zwolnieniu decyduje wiek podatnika na dzień uzyskania przychodu. Oznacza to, że zwolnieniu podlega przychód, który podatnik otrzymał do ukończenia 26. roku życia, tj. do dnia 26. urodzin; przychody uzyskane po tym dniu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie o PIT.
DGP: W art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394) w katalogu przepisów, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie wskazano art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej. Czy w związku z tym określony w art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej limit 35 636,67 zł odnosi się do przychodów osiągniętych na przestrzeni całego 2019 r., czy tylko do przychodów osiągniętych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.?
MF: W 2019 r. zwolnienie ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Przychody (dochody) uzyskane przed wejściem w życie nowelizacji podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie o PIT. Wynika to z przepisu przejściowego normującego limit zwolnienia dla 2019 r. (art. 5 ust. 1 nowelizacji) i przepisu końcowego stanowiącego o tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. (art. 7).
DGP: Jak płatnik powinien potraktować oświadczenie pracownika, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej, złożone jeszcze w lipcu, czyli przed wejściem w życie nowelizacji? Czy w takim przypadku płatnik jest zobowiązany do niepobierania zaliczek już od sierpnia?
MF: Przepis normujący podstawę prawną dla składania oświadczeń (art. 5 ust. 2 nowelizacji) wszedł w życie w dniu 1 sierpnia br., w sytuacjach konfliktowych w odniesieniu do oświadczeń złożonych przed tą datą może być podnoszony zarzut o braku podstawy prawnej i w konsekwencji o jego nieskuteczności.
DGP: Czy w przypadku wypłaty osobie poniżej 26. roku życia wynagrodzenia za lipiec w sierpniu będzie ono objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT?
MF: Wynagrodzenie wypłacone po 1 sierpnia 2019 r. (również należne za lipiec), czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji, osobie poniżej 26. roku życia jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
DGP: Czy planowana jest zmiana formularzy PIT-11, tak aby płatnicy wskazywali moment osiągnięcia przez młodych podatników przychodu (przed 1 sierpnia 2019 r. i po tej dacie; przed ukończeniem 26. roku życia i po tej dacie)? Jeżeli nie, to w jaki sposób podatnicy pragnący skorzystać ze zwolnienia w rozliczeniu rocznym za 2019 r. powinni ustalić wysokość przychodów objętych zwolnieniem?
MF: Na podstawie zmiany w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT (art. 1 pkt 8 nowelizacji) w rocznej „Informacji o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł”, tj. w PIT-11, płatnik będzie miał obowiązek wykazać wypłacone w 2019 r. przychody objęte tym zwolnieniem. W związku z tym PIT-11 zostanie poddany odpowiednim zmianom dostosowawczym, za wcześnie na wskazanie konkretnych rozwiązań.