Ustawodawca zafundował podatnikom i płatnikom liczne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W gąszczu nowości niełatwo się poruszać, tym bardziej że zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) są wprowadzane kilkoma różnymi aktami prawnymi.
ikona lupy />
Przegląd zmian w PIT tabelaryczna ściągawka na 2019 rok - część pierwsza / DGP
Istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o PIT o daninę solidarnościową, będącą jednym ze źródeł finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rozszerzono również katalog dochodów uznawanych za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o dochody z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax). Uregulowano także kwestię kwalifikacji przychodów z obrotu walutami wirtualnymi i zasady ich opodatkowania. Tę tematykę skomentujemy szerzej w kolejnej części opracowania za tydzień.
Wprowadzono również możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego z przedsiębiorcą małżonka, dając możliwość rozliczania kosztów zatrudnienia małżonka analogicznie jak innych pracowników i współpracowników. Kolejnym udogodnieniem jest przepis umożliwiający dokonanie jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.
Nowa jest też zasada obliczania pięcioletniego okresu, po upływie którego zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Teraz pięcioletni termin rozpoczyna bieg z końcem roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość (wcześniej przepisy stanowiły, że pięcioletni termin biegnie od końca roku kalendarzowego, w którym spadkobierca objął własność nieruchomości).
Wprowadzono także ograniczenia dla podatników, np. obecnie ratę leasingową za samochód osobowy będzie można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu w przypadku pojazdów o wartości niższej niż 150 tys. zł (razem z VAT). Dla aut o wyższej wartości podatnik nie będzie mógł zaliczyć jako kosztu części raty odpowiadającej nadwyżce ponad ww. kwotę. Limit odpowiada limitowi stosowanemu przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla nabytego samochodu.
Ponadto znowelizowane przepisy podwyższają z 1,2 mln euro do 2 mln euro – ale dopiero od 1 stycznia 2020 r. – próg przychodów, uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. Umożliwi to większej liczbie przedsiębiorców skorzystanie z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz dokonywanie kwartalnych rozliczeń.