Ustawodawca zafundował podatnikom i płatnikom liczne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W gąszczu nowości niełatwo się poruszać, tym bardziej że zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) są wprowadzane kilkoma różnymi aktami prawnymi.
Istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o PIT o daninę solidarnościową, będącą jednym ze źródeł finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rozszerzono również katalog dochodów uznawanych za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o dochody z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax). Uregulowano także kwestię kwalifikacji przychodów z obrotu walutami wirtualnymi i zasady ich opodatkowania. Tę tematykę skomentujemy szerzej w kolejnej części opracowania za tydzień.
Wprowadzono również możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego z przedsiębiorcą małżonka, dając możliwość rozliczania kosztów zatrudnienia małżonka analogicznie jak innych pracowników i współpracowników. Kolejnym udogodnieniem jest przepis umożliwiający dokonanie jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.