Rolnicy zatrudniający pomocników do zbiorów muszą wysłać informacje PIT-11 do urzędu skarbowego elektronicznie do końca stycznia. Tak jak wszyscy inni płatnicy.
Przypomniał to minister finansów w wydanych w piątek objaśnieniach podatkowych.
Dotyczą one przepisów, które od 18 maja 2018 r. wprowadziła ustawa nowelizująca m.in. regulacje o ubezpieczeniach społecznych rolników (Dz.U. z 2018 r. poz. 858).
Zakłada ona nowy rodzaj zatrudnienia – umowę o pomocy przy zbiorach. Reguluje też kwestie podatkowe. Wynagrodzenie pomocnika zaliczane jest do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o PIT. Podlega więc opodatkowaniu według skali.
Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód otrzymany z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.
W objaśnieniach minister przypomniał, że gdy rolnik zatrudnia obcokrajowców, to w grę wchodzą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo, jeśli są to osoby z Białorusi i Ukrainy, to uzyskany przez nie dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w ich kraju. W Polsce jest on zwolniony z opodatkowania – wyjaśnił minister.
Zastrzegł, że jest jednak wyjątek – należności wypłacone pracującym przy zbiorach na rzecz osoby posiadającej zakład lub stałą placówkę w Polsce, są opodatkowane w Polsce.
W takiej sytuacji (jak również przy zatrudnianiu Polaków) rolnik nie pobiera w trakcie roku zaliczek na PIT od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Dopiero po zakończeniu roku musi sporządzić i przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację. Od 1 stycznia 2019 r., ale już w odniesieniu do dochodów za 2018 r., właściwy jest tu formularz PIT-11 (zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 2237).
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę należy wykazać w Części F „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy” w pozycji 74 – wskazuje minister w objaśnieniach.
Dodaje, że w informacji tej rolnik nie musi wykazać wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi. Świadczenia te są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy PIT.
Od 2019 r. nie ma już możliwości złożenia PIT-11 do urzędu skarbowego na papierze. Trzeba to zrobić elektronicznie i to już do końca stycznia (a nie jak dotychczas do końca lutego). Tylko pomocnikowi można przekazać rozliczenie do końca lutego i to w dowolnej formie, np. papierowej.
PIT-11 nie muszą składać rolnicy, którzy wypłacają wynagrodzenia niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.