Czy zasiłek wypłacony zleceniobiorcy za 2018 r. ma być rozliczony na formularzu PIT-8C? – pyta czytelniczka DGP.
Przychody z zasiłku chorobowego są zaliczane do tzw. innych źródeł przychodów. W przypadku tego rodzaju należności nastąpiła zmiana zasad ich raportowania skarbówce. Obecnie właściwy jest do tego formularz PIT-11, a nie jak dotychczas – PIT-8C. Ten drugi dotyczy już tylko niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra finansów z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2237) i ma zastosowanie już do dochodów uzyskanych w 2018 r.
W nowym wzorze informacji PIT-11 dodano część oznaczoną literą F (Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), przeznaczoną do wykazywania przychodów z innych źródeł. Jest to część przeniesiona z dotychczasowej informacji PIT-8C w związku ze zmianą zakresu PIT-11 (patrz rozporządzenie ministra finansów z 22 listopada 2018 r., Dz.U. poz. 2237).
Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób, powinien samodzielnie obliczać i wypłacać zasiłki na ubezpieczenie chorobowe – zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i zleceniobiorców. Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki osób zatrudnionych na etatach należy wykazać w PIT-11 w tym samym miejscu, w którym wykazywane są należności ze stosunku pracy. Ta zasada pozostaje bez zmian. Natomiast zasiłki wypłacane zleceniobiorcom były przed zmianą przepisów ujmowane w PIT-8C, a obecnie wykazuje się je w PIT-11, tyle że w części dotyczącej innych źródeł przychodów.