W 2018 roku pracownicy nie będą już mogli prosić pracodawców o wysłanie w ich imieniu PIT-40 do urzędu skarbowego. Ale po otrzymaniu wniosku PIT-WZ podatnika rozliczy sam fiskus.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Wynika to z nowelizacji, która uchyliła art. 37 ustawy o PIT, a weszła w życie 15 marca br. Oznacza, że pracownicy nie będą mogli już kierować do pracodawców oświadczeń PIT-12 i zobowiązywać ich do rozliczenia swoich rocznych dochodów (PIT-40). Mają za to prawo zwrócić się do fiskusa, składając wniosek PIT-WZ.
PIT-11
Płatnik nadal musi przekazywać urzędowi skarbowemu i podatnikowi formularz PIT-11 (informację o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy). Należy w nim wskazać koszty uzyskania przychodu (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej), dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki oraz poinformować o przychodach zwolnionych od podatku.
Uwaga! W PIT-11 wykazuje się faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i rzeczywiście pobrane zaliczki na podatek. Jeżeli więc w 2017 r. pracodawca zapłacił zaległe zaliczki za poprzednie lata (w których np. nie doliczył przychodu ze świadczeń niepieniężnych), to musi je wykazać. To dlatego, że w PIT-11 za poprzednie lata można skorygować zaniżony dochód pracownika lub zawyżone koszty, ale nie wysokość wpłaconych zaliczek. Muszą być one podane w takiej kwocie, w jakiej zostały zapłacone. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, np. dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r. (nr 2461-IBPB-2-2.4518.1.2017.HS).
PIT-4R
Inaczej jest przy PIT-4R, czyli rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik wykazuje w niej należne zaliczki m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
PIT-8C
Z kolei PIT-8C informuje o wypłaconych stypendiach, przychodach z tzw. innych źródeł i niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Informację sporządzają m.in. podmioty, które w ciągu roku wypłaciły podatnikowi świadczenia z innych źródeł, ale nie są zobowiązane do poboru podatku lub zaliczek od tych należności. Przy czym przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia i dotacje niezwiązane z przychodami z działalności gospodarczej, co daje dużą swobodę fiskusowi. I tak za przychody z innych źródeł uznaje on np. pieniądze otrzymywane przez naukowców wyjeżdżających za granicę w ramach programu Mobilność Plus. Świadczą o tym tegoroczne interpretacje dyrektora KIS, w których nie zgadza się na rozliczanie tego typu środków jak diet w podróży służbowej. Tymczasem możliwość ich zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT potwierdził NSA m.in. w wyrokach z 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1490/14) i z 8 września 2016 r. (sygn. akt II FSK 3073/14).
PIT-8C muszą też wystawiać firmy produkujące programy telewizyjne, w trakcie których ekipa remontuje domy telewidzów. Zdaniem fiskusa dzięki temu nieruchomość zyskuje na wartości, a skoro właściciel nie musi za to płacić, uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 czerwca 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.102.2017.2.ES). W PIT-8C trzeba więc podać wyliczoną wartość ulepszeń.
PIT-8AR
Formularz ten składają ci, którzy pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Kierują go do właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Trzeba w nim wykazać kwoty podatku pobranego za poszczególne miesiące m.in. od świadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, przychodów kapitałowych, odsetek z rachunków bankowych, wypłaconych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych oraz kwot wypłaconych po śmierci członka OFE lub wypłat z subkonta ZUS.
Jakie formularze złożyć w 2018 roku

* Możliwość ta dotyczy podmiotów rozliczających nie więcej niż pięć osób, o ile nie korzystają z usług biur podatkowych.
Podstawa prawna
Ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).