Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii została wydana w 2019 roku, a do upływu terminu jej implementacji pozostało już mniej, niż 10 miesięcy. Na chwilę obecną nie tylko nie wiadomo, jak będą wyglądały krajowe regulacje dotyczące sygnalistów, ale nawet, kiedy zostaną one wydane.

Zgodnie z informacją, którą DGP otrzymał tym tygodniu (2.03.2021r.) z Biura Komunikacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: (…) przygotowywany jest obecnie wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wraz ze wspomnianym wpisem określony zostanie także harmonogram prac w celu implementacji dyrektywy. Przeprowadzenie konsultacji społecznych planowane jest w drugim kwartale 2021 roku. To właśnie minister właściwy do spraw pracy na podstawie zarządzenia nr 229 Prezesa Rady MInistrów z dnia 1 grudnia 2020 roku został wyznaczony do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego.

Na obecnym etapie, pozostaje więc jedynie analiza dyrektywy oraz spekulowanie, na ile polskie ustawodawstwo będzie ją odzwierciedlało. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Fundacja im. Batorego od lat pracuje nad rozwiązaniami chroniącymi sygnalistów i wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych przygotowała projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Być może zasadnym byłoby skorzystanie z doświadczeń tych podmiotów, aby przyspieszyć prace nad implementacją.

- Na tę chwilę nie mam żadnych sygnałów od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o chęci wykorzystania obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów, czy też naszych analiz w tym zakresie. Ale jesteśmy otwarci na współpracę. Nasz projekt, który jest efektem współpracy z innymi organizacjami, ekspertami i wieloletniego dorobku Fundacji Batorego w tej dziedzinie wciąż jest uaktualniany. Chcemy, żeby jak najlepiej odpowiadał standardom wyznaczonym przez dyrektywę i naszym krajowym potrzebom. " powiedział DGP dr hab. Grzegorz Makowski, z forumIdei Fundacji Batorego.

Aby przybliżyć tematykę ochrony sygnalistów oraz regulacje ich dotyczące - jak na razie jedynie te wynikające z dyrektywy - w wirtualnym studiu Dziennika Gazety Prawnej rozmawialiśmy z Krzysztofem Krakiem - specjalistą od compliance, rozwiązań antykorupcyjnych i sygnalistów. Nasz gość przybliżył min.:

- kto to jest sygnalista

- w jaki sposób i przed jakimi działaniami będzie chroniony

- jakie narzędzia powinien zapewnić pracodawca, aby przekazanie informacji było bezpieczne dla sygnalisty

- jak będzie wyglądała procedura podstępowania po przekazaniu informacji przez sygnalistę

- czy sygnalista może pozostać anonimowy

- jaki jest odbiór społeczny sygnalistów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.