W tym tygodniu gremium parlamentarne wprowadziło zmiany w regulaminie Sejmu i karaniu posłów. Inspiracją była sprawa posła PiS Marka Suskiego, który został ukarany przez komisję etyki za nieparlamentarne wypowiedzi. Izba debatowała także nad definicją gwałtu oraz zgodą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Wosia. Natomiast Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Zapadł też wyrok NSA w sprawie decyzji Morawieckiego. Co weszło w życie i co postanowił rząd?

Rząd

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”

25 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”, przedłożoną przez Ministra Finansów.

Strategia określa ogólne ramy strategiczne w zakresie edukacji finansowej na lata 2024-2030 oraz pierwszy plan jej wdrażania na lata 2024-2026. Powstała w ramach projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”, który został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej.

Najważniejsze rozwiązania to:

•strategia ma na celu poprawę kompetencji finansowych mieszkańców Polski, które pomogą im w zwiększeniu odporności finansowej i dążeniu do podniesienia komfortu finansowego.

•wyznacza strategiczne kierunki działań w obszarze edukacji finansowej, które mają przynieść korzyści całemu społeczeństwu.

•ma doprowadzić do usunięcia luk i pokonania wyzwań w obszarze edukacji finansowej.

•ma za zadanie również zintegrowanie istotnych dla edukacji finansowej interesariuszy i wypracowanie jednolitego rozumienia znaczenia edukacji finansowej.

Polska dołączyła do ponad 60 krajów i gospodarek świata, które realizują własną strategię na rzecz edukacji finansowej.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ NAREW

Również 25 czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ NAREW, przedłożoną przez Ministra Aktywów Państwowych.

Rząd wzmacnia bezpieczeństwo kraju poprzez inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Dzięki przyjętej uchwale zostanie zwiększony potencjał obronny oraz możliwości odstraszania potencjalnego przeciwnika. Program „Narew” ma zapewnić osłonę wojskom i obiektom podczas ataku powietrznego. Będzie również stanowił element systemu powszechnej obrony przeciwpowietrznej. To istotne dla bezpieczeństwa Polski i Europy.

Obecnie realizujemy trzy programy modernizacji polskiej obrony przeciwlotniczej:

•„Pilica” – system bardzo krótkiego zasięgu,

•„Narew” – system krótkiego zasięgu,

•„Wisła” – system średniego zasięgu.

Najważniejsze rozwiązania:

•dokapitalizowane zostaną spółki wchodzące w skład Konsorcjum PGZ Narew, które realizują poszczególne etapy programu „Narew”, a także pozostałe programy modernizacyjne związane z obronnością państwa.

•inwestycja zostanie podzielona na 7 etapów i zostanie na nią przeznaczone około 3 888,11 mln zł w latach 2024-2030.

• środki będą pochodzić z Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

•spółki przeznaczą środki na przykład na rozbudowę i unowocześnienie zakładów czy zwiększenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego

Higiena w szkołach

26 czerwca opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Od 11 lipca szkoły i placówki będą musiały zapewnić w łazienkach ciepłą i zimną bieżącą wodę, a także m.in. mydło do rąk i papier toaletowy. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji.

Zmienione rozporządzenie przewiduje, że "w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności: mydło do rąk; ręczniki papierowe lub suszarki do rąk; papier toaletowy".

Sejm

Aborcja

25 czerwca sejmowa komisja nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. W lipcu przygotowane przez Lewicę zmiany w Kodeksie karnym mogą trafić na głosowania w Sejmie. Ich los nie jest jednak pewny – wszystko zależy od postawy konserwatywnej części posłów PSL.

W Sejmie przełom ws. karania za pomoc w aborcji - GazetaPrawna.pl

Trzydniowe posiedzenie

26 czerwca Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie, podczas którego nowi posłowie złożyli ślubowanie, a Izba zajęła się kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi bezpieczeństwa, definicji zgwałcenia oraz spekulacji nieruchomościami.

W pierwszym dniu obrad ślubowanie złożyli nowi posłowie, którzy zastąpią tych, którzy w ostatnich wyborach zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Łącznie 25 posłów obecnej kadencji zasiliło szeregi europarlamentu, w tym dwóch z Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy oraz siedmioro z PiS i 12 z Koalicji Obywatelskiej.

Głównym punktem środowych obrad był rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw, mający na celu usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP, Policji i Straży Granicznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przyjęty przez rząd 19 czerwca, zakłada możliwość samodzielnego użycia sił zbrojnych w czasie pokoju oraz zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom MSWiA w związku z użyciem broni.

Posłowie przeprowadzili również drugie czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego, redefiniującego pojęcie zgwałcenia (aktualna propozycja nowelizacji modyfikuje typ podstawowy zgwałcenia poprzez dodanie „innego sposobu” doprowadzenia do obcowania płciowego mimo braku zgody osoby pokrzywdzonej, jako zachowania prowadzącego do zaistnienia przestępstwa), oraz zajęli się projektem nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma zniechęcić do spekulacji nieruchomościami.

Izba zajęła się także sprawozdaniem komisji dotyczącym wniosku Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Wosia oraz wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu w niedziele i święta.

Ślubowanie nowych posłów i debata o definicji zgwałcenia w Sejmie [TRANSMISJA] - GazetaPrawna.pl

Co postanowił Sejm?

Wybory korespondencyjne

28 czerwca posłanka Karolina Pawliczak (KO) została wybrana przez Sejm na członka komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. Posłanka zastąpi w komisji jej dotychczasowego wiceszefa Jacka Karnowskiego (KO), który został wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych zakończyła już przesłuchanie świadków, teraz przygotowuje raport.

Wybory korespondencyjne. Sejm powołał nową posłankę do komisji śledczej. Kogo i dlaczego? - GazetaPrawna.pl

KRS

Sejm wybrał w piątek posła Jarosława Urbaniaka (KO) na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Za jego kandydaturą opowiedziało się 235 posłów. Jednocześnie poparcia nie uzyskał kandydat klubu PiS na to stanowisko - poseł Kazimierz Smoliński, który uzyskał 181 głosów.

Jarosław Urbaniak nowym członkiem KRS - GazetaPrawna.pl

Prawo autorskie

Sejm przyjął także nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada ze twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów słownych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Za nowelą głosowało 417 posłów, 18 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nowela o prawie autorskim przyjęta przez Sejm. Twórcy otrzymają tantiemy za udostępnienia w Internecie - GazetaPrawna.pl

28 czerwca Sejm uchwalił również nowelizację Kodeksu karnego zakładającą, że przestępstwem jest doprowadzenie do obcowania płciowego mimo braku zgody drugiej osoby. Za zgwałcenie sprawcy grozić będzie od dwóch do 15 lat więzienia.

Nowela o prawie autorskim przyjęta przez Sejm. Twórcy otrzymają tantiemy za udostępnienia w Internecie - GazetaPrawna.pl

Zmiany w Regulaminie Sejmu. Nowe zasady dla ukaranych posłów

27 czerwca Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych postanowiła zmienić Regulamin Sejmu, aby zapobiec sytuacjom, w których ukarani posłowie natychmiast wracają do funkcji w komisjach. Projekt zainspirowany jest sprawą posła PiS Marka Suskiego, który został ukarany przez komisję etyki za nieparlamentarne wypowiedzi.

Zgodnie z projektem zmian poseł, wobec którego podjęto takie środki, nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w komisji etyki lub komisji regulaminowej przez okres 6 miesięcy.

Zmiany w Regulaminie Sejmu. Nowe zasady dla ukaranych posłów - GazetaPrawna.pl

Renta wdowia

27 czerwca Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Wcześniej komisja opowiedziała się za poprawkami przewodniczącej komisji Katarzyny Ueberhan (Lewica), tym samym nie uwzględniając zmian zaproponowanych przez PiS.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Renta wdowia poparta jednogłośnie. Jakie zmiany czekają na wdowy i wdowców? - GazetaPrawna.pl

Wyrok NSA

Decyzja Prezesa Rady Ministrów z kwietnia 2020 r. nakazująca Poczcie Polskiej przygotowanie tzw. wyborów kopertowych czyli wyborów prezydenckich w formie wyłącznie korespondencyjnej została wydana bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa i była nieważna – to sedno wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego kończącego spór o legalność wspomnianej decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

NSA: Decyzja Mateusza Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych była nieważna - GazetaPrawna.pl

Weszły w życie 25 czerwca 2024 r.

Kontrola ex post

Ustawa z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 10 czerwca 2024 r. poz. 850). Nowelizacja wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe regulacje przewidują, że do zadań Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) należy m.in. wykonywanie zadań określonych w:

  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, nazywanym dalej „rozporządzeniem 2017/821”;
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005, nazywanym dalej „rozporządzeniem 2018/1672”.

Ponadto dodany został rozdział dotyczący kontroli ex post. Zgodnie z nowymi przepisami wszczęcie kontroli ex post następuje z chwilą doręczenia unijnemu importerowi w rozumieniu rozporządzenia 2017/821, nazywanemu dalej „unijnym importerem”, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ex post udzielonego kontrolującemu przez szefa KAS oraz wezwania do przedłożenia, w terminie 30 dni od doręczenia unijnemu importerowi tego wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia 2017/821.

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli ex post naruszenia przepisów rozporządzenia 2017/821 szef KAS wzywa unijnego importera do:

  • przedstawienia, w terminie 30 dni od doręczenia tego wezwania, planu wdrożenia działań naprawczych;
  • wdrożenia działań naprawczych w terminie 90 dni od przedstawienia planu ich wdrożenia.

Po upływie wyżej wymienionego terminu szef K AS wzywa unijnego importera do przedstawienia, w terminie 15 dni od doręczenia tego wezwania, dokumentów potwierdzających wdrożenie działań naprawczych.

Karze pieniężnej podlega ten, kto będąc unijnym importerem:

  • nie przedstawi, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia 2017/821, albo
  • nie przedstawi, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, planu wdrożenia działań naprawczych, albo
  • nie wdroży działań naprawczych w terminie przewidzianym w ustawie.

Karę pieniężną nakłada szef KAS, w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości od 1000 zł do 500 000 zł.

Zmiana zakresu obowiązywania umowy

Ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu 29 maja 1990 r. (Dz.U. z 10 czerwca 2024 r. poz. 851)

Wyrażono zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu 29 maja 1990 r., polegającej na:

  • wprowadzeniu do artykułu 1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z 18 maja 2023 r. – zmiana artykułu 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu geograficznego operacji Banku na obszar Afryki Subsaharyjskiej i Iraku;
  • wprowadzeniu do artykułu 12.1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z 18 maja 2023 r. – zmiana artykułu 12.1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu usunięcia statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji.