W tym roku można było uzyskać maksymalnie 121 pkt w następujących kategoriach: kadra (maks. 31 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 45,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 34,5 pkt) i zdawalność na aplikacje prawnicze (do 10 pkt).

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę (31 pkt):

1) liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),

2) liczbę nowo zatrudnionych pracowników w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),

3) liczbę pracowników cudzoziemców prowadzących zajęcia ze studentami prawa (maks. 2 pkt),

XVIII Ranking Wydziałów Prawa: Uczelnie publiczne - poznaj wyniki

XVIII Ranking Wydziałów Prawa: Uczelnie niepubliczne - poznaj wyniki

4) liczbę otrzymanych grantów badawczych (maks. 3,5 pkt),

5) liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),

6) liczbę publikacji naukowych pracowników w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),

7) liczbę publikacji naukowych pracowników ujętych w bazie Scopus w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),

8) liczbę osiągniętych przez pracowników stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych (maks. 1 pkt),

9) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego (maks. 3 pkt),

10) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora (maks. 4 pkt),

11) udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę (45,5 pkt):

1) możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),

2) możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),

3) liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadających na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

4) dostęp do systemów informacji prawnej z domu (maks. 1 pkt),

5) liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),

6) funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),

7) obowiązkowość kliniki prawa (maks. 1 pkt),

8) funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),

9) funkcjonowanie klubu absolwenta (0,5 pkt),

10) funkcjonowanie biura karier (0,5 pkt),

11) liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),

12) wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez uczelnię, jej pracowników i studentów (maks. 2,5 pkt),

13) liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3 pkt),

14) liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3,5 pkt),

15) liczbę prowadzonych studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),

16) liczbę umów podpisanych z uczelniami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt),

17) wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków) (maks. 2 pkt),

18) liczbę studentów cudzoziemców kształcących się na wydziale (maks. 1 pkt),

19) liczbę przyznanych stypendiów ministra (maks. 1 pkt),

20) przyznawanie dodatkowych stypendiów poza ustawowymi (maks. 1 pkt),

21) prowadzenie szkoły doktorskiej w naukach prawnych (maks. 1 pkt),

22) liczbę doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (maks. 1 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę (34,5 pkt):

1) liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),

2) obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),

3) liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),

4) obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),

5) umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),

6) monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),

7) aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),

8) aktualną posiadaną kategorię naukową (maks. 4 pkt),

9) możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),

10) liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu (maks. 1,75 pkt),

11) liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu (maks. 5,25 pkt),

12) udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt),

13) kariery zawodowe absolwentów – na podstawie ELA (maks. 6 pkt). ©℗

XVIII Ranking Wydziałów Prawa: Uczelnie publiczne - poznaj wyniki

XVIII Ranking Wydziałów Prawa: Uczelnie niepubliczne - poznaj wyniki