Bieżący tydzień w aspekcie nowego prawa w Polsce przyniósł ulgę zarówno przedsiębiorcom jak i rodzinom aktywnym zawodowo i z małymi dziećmi. Prezydent podpisał m.in. wakacje składkowe oraz tak długo wyczekiwane „babciowe”. Weszły też w życie przepisy przesuwające termin obowiązkowego KSeF oraz podpisano rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią. Postawiono też zarzuty w dwóch głośnych sprawach. Co opublikowano w Dzienniku Ustaw i weszło w życie w ostatnim tygodniu, co przyjął Sejm?

Co opublikowano w Dzienniku Ustaw?

4 czerwca 2024 r.

Badania lekarskie i psychologiczne

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.Poz. 829.

Zmiany wprowadzone w załącznikach do rozporządzenia dotyczą odwołania od orzeczenia lekarskiego oraz odwołania od orzeczenia psychologicznego. Zgodnie z nowymi unormowaniami odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego w terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania.

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 19 czerwca 2024 r.

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy

Rozporządzenieministra obrony narodowej z 31 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Poz. 830.

Zmian dokonano w załączniku do rozporządzenia, w którym określono wysokość dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stopień służbowy.

Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 czerwca 2024 r.

Zasady przyznawania subwencji

Rozporządzenie ministra nauki z 29 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. Poz. 831.

Nowe regulacje dotyczą przypadku, gdy wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym po roku połączenia uczelni publicznych lub włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej będzie niższa niż 110 proc. sumy subwencji ze środków finansowych.

Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 czerwca 2024 r.

Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych

Rozporządzenieministra obrony narodowej z 31 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Poz. 832.

Zostały wprowadzone zmiany w załączniku do rozporządzenia, w tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach.

Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu 5 czerwca 2024 r.

Systemy łączności

RozporządzenieRady Ministrów z 24 maja 2024 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Poz. 828.

Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa realizuje się przez planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych z uruchomieniem systemów łączności na potrzeby m.in:

  • zapewnienia funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;
  • systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
  • współdziałania i wymiany informacji, w tym z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz siłami zbrojnymi państw sojuszniczych i koalicyjnych;
  • ostrzegania i alarmowania o uderzeniach z powietrza.

Systemy łączności na potrzeby obronne państwa wykorzystuje się również w stanie stałej gotowości obronnej państwa w razie wystąpienia zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń cyberbezpieczeństwa lub innych szczególnych zdarzeń oraz podczas ćwiczeń i treningów.

Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu 5 czerwca 2024 r.

5 czerwca 2024 r.

Funkcjonowanie administracji rządowej

Ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Poz. 834.

Zmiany mają na celu usprawnienie realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową, a tym samym zwiększenie efektywności działania. W związku z tym dokonano m.in. usystematyzowania zakresów przedmiotowych działów administracji rządowej: energia, gospodarka, gospodarka złożami kopalin i klimat.

Istotne zmiany zostały wprowadzone m.in. w ustawie – Prawo budowlane. Zgodnie z nowymi przepisami decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydana po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii – w przypadku budowy lub rozbiórki linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Polski.

Wjedzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, tj. 1 lipca 2024 r.

Wydzielone pomieszczenia dla osób zatrzymanych

Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać. Poz. 835.

Zasady likwidacji funduszy inwestycyjnych

RozporządzenieRady Ministrów z 21 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Poz. 836.

Nowe regulacje rozporządzenia przewidują m.in., że likwidator funduszu inwestycyjnego publikuje ogłoszenie o otwarciu likwidacji na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej oraz w przypadku gdy likwidatorem funduszu jest towarzystwo – udostępnia to ogłoszenie w sposób określony w statucie likwidowanego funduszu dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu; w przypadku gdy likwidatorem funduszu jest podmiot inny niż towarzystwo – przekazuje to ogłoszenie towarzystwu, które jako ostatnie reprezentowało fundusz.

Weszło w z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 6 czerwca 2024 r.

6 czerwca 2024 r.

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Obwieszczeniemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Poz. 838.

Wykaz uzbrojenia

Rozporządzenieministra rozwoju i technologii z 4 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie. Poz. 839.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W rozporządzeniu ustalono wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie. Weszło w życie 7 czerwca 2024 r.

7 czerwca 2024 r.

Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych

Rozporządzenieprezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Poz. 841.

Zmiany nastąpiły w załączniku do rozporządzenia, w tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach.

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 22 czerwca 2024 r.

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Poz. 842.

Dokonano zmian w załączniku do rozporządzenia, w tabeli, w której określono wysokość dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Agencji Wywiadu stopień służbowy.

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 22 czerwca 2024 r.

Ratownictwo medyczne

Rozporządzenieministra zdrowia z 3 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Poz. 843.

Przepisów dotyczących kar umownych określonych w rozdziale 4 załącznika do rozporządzenia nie stosuje się do umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Dotyczy to przypadku niespełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie odpowiednich unormowań ustawy dotyczących zapewnienia lekarza systemu w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w okresie m.in. do 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.

Wejdzie w życie 29 czerwca 2024 r.

Funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenieministra obrony narodowej z 5 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego. Poz. 844.

Funkcjonariuszowi mającemu rodzinę przysługują następujące normy zaludnienia: po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego z członków rodziny.

Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 8 czerwca 2024 r.

Zaniechanie poboru podatku

Rozporządzenieministra finansów z 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków. Poz. 847.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 22 czerwca 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

KAS

Ustawa z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Poz. 850. Nowelizacja wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz do zadań Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) należeć będzie m.in. wykonywanie zadań określonych w:

  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, nazywanym dalej „rozporządzeniem 2017/821”;
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005, nazywanym dalej „rozporządzeniem 2018/1672.

Został dodany rozdział dotyczący kontroli ex post. Zgodnie z nowymi przepisami wszczęcie kontroli ex post następuje z chwilą doręczenia unijnemu importerowi w rozumieniu rozporządzenia 2017/821, nazywanemu dalej „unijnym importerem”, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ex post udzielonego kontrolującemu przez szefa KAS oraz wezwania do przedłożenia, w terminie 30 dni od doręczenia unijnemu importerowi tego wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia 2017/821.

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 25 czerwca 2024 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 11 września 2024 r.

Przesunięcie obowiązku wystawiania e-faktur KSeF

Ustawaz 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Poz. 852.Ustawą z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nazywanej dalej „ustawą KSeF”, został wprowadzony obowiązek wystawiania faktur (e-fakturowania) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r.

W pierwszej kolejności od 1 lipca 2024 r. mieli zostać nim objęci podatnicy czynni VAT, a następnie od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku. Od 1 lipca 2024 r. miał także wejść w życie obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach za faktury w transakcjach między podatnikami VAT czynnymi, w tym transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Nowelizacja przesuwająca datę wdrożenia KSeF opublikowana. Oto nowy termin

Wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Podpisano

Babciowe

10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic". "Babciowe" wejdzie w życie już jesienią. Nowe rozwiązanie skierowane będzie do rodziców dzieci między 12. a 35. miesiącem życia i ma zastąpić dotychczasowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

"Aktywny rodzic" z podpisem prezydenta. Do rodziców trafi 1500 zł "babciowego"

Filary pomocy to:

· "Aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) -pomoc dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12-35 miesięcy w domu;

· "Aktywnie w żłobku" - dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna;

· "Aktywnie w domu" - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują dziecko w domu.

Wakacje składkowe

10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, wprowadzającą wakacje składkowe.W ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane są zmiany umożliwiające skorzystanie, na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu, na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wakacje składkowe z podpisem prezydenta

Pomoc obywatelom Ukrainy

10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do 30 września 2025 r. legalności pobytu ukraińskich uchodźców.

Strefa nadgraniczna

12 czerwca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi – MSWiA. Jak informował resort, rozwiązanie ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym, jak i funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom, a także ograniczyć aktywność grup przemytniczych ułatwiających nielegalną migrację. Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią wchodzi w życie na 90 dni. Obejmuje 60,67 km

DAC-7

13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która nałoży na platformy e-commerce obowiązek przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za ich pośrednictwem. Ustawa wdraża przepisy dyrektywy DAC7. Nowe obowiązki podatkowe od lipca. Jak DAC-7 wpłynie na sprzedawców online?

Weszły w życie 12 czerwca 2024 r.

Szpitalny oddział ratunkowy

Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 28 maja 2024 r. poz. 795)

Zgodnie z rozporządzeniem szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przetransportowanych m.in. przez podmioty (grupy, sekcje, zespoły) jednostek budżetowych oraz jednostek wojskowych realizujących czynności ratunkowe, ewakuację medyczną oraz transport sanitarny, o których mowa w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

Zakres działania ministra

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra – członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka – koordynatora służb specjalnych (Dz.U. z 28 maja 2024 r. poz. 797).

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia do zadań ministra w zakresie nadzoru nad działalnością służb specjalnych należy m.in. dokonywanie czynności wynikających ze stosunku służbowego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z wyłączeniem ich powoływania i odwoływania.

Wchodzi w życie 15 czerwca 2024 r.

Ocena ryzyka wystąpienia wypadków

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 maja 2024 r. sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. poz. 840).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z unormowaniami rozporządzenia ocenę ryzyka przeprowadza się osobno dla autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków; pozostałych dróg lub ich odcinków: o dwóch jezdniach głównych; o jednej jezdni głównej.

Oceny ryzyka dokonuje się metodą reaktywną – opartą na analizie występowania wypadków drogowych i metodą proaktywną – opartą na analizie parametrów technicznych drogi i jej otoczenia.

Zarzuty

Collegium Humanum

Zarzuty o przekupstwo i płatną protekcję usłyszał Waldemar U., pełnomocnik ministra Dariusza Wieczorka do spraw jakości kształcenia. Został odwołany. To wynik śledztwa w sprawie Collegium Humanum.

Fundusz Sprawiedliwości

Nowe zarzuty w śledztwie związanym z Funduszem Sprawiedliwości usłyszały Urszula D., była dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości oraz Karolina K., była zastępca dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Podejrzane nie przyznały się do stawianych zarzutów i odmówiły składania wyjaśnień.

Ustawa o ochronie sygnalistów

14 czerwca Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Ochrona sygnalistów bez prawa pracy? Sejm odrzuca apel Dziemianowicz-Bąk i organizacji społecznych