Przygotowanie założeń strategii przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami oraz karania takich czynów, to główne zadanie zespołu powołanego przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. O utworzeniu zespołu poinformowała w czwartek rzeczniczka PG.

Stałe zainteresowanie Prokuratury Krajowej przestępstwami z nienawiści

Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, "postępowania przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa z nienawiści pozostają w stałym zainteresowaniu Prokuratury Krajowej".

"We wszystkich prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw tej kategorii. Ponadto w prokuraturach okręgowych, regionalnych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego PK prowadzony jest stały monitoring spraw, co pozwala na gromadzenie i analizę materiałów z jednostek podległych, w tym danych dotyczących form, kierunków i dynamiki tego rodzaju przestępczości oraz sposobu działania sprawców" - zapewniła prok. Adamiak.

Nowy zespół doradców do przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści

Analizą i przygotowaniem "założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania" ma zająć się zespół doradców przy PG powołany zarządzeniem Bodnara wydanym 12 czerwca br. Zarządzenie w czwartek zamieszczono na stronie Prokuratury Krajowej.

Zespół ma charakter interdyscyplinarny, a jego pracami pokieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias - ekspertka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, specjalizująca się m.in. w prawnych aspektach przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, systemie ochrony praw człowieka ONZ oraz w ochronie i prawnych granicach wolności wypowiedzi.

Skład interdyscyplinarnego zespołu i jego zadania

W skład zespołu poza przewodniczącą weszło 12 członków - naukowców, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych. Prokuraturę Krajową w zespole reprezentować będzie prok. Jacek Bilewicz.

"Zespół opracuje nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w internecie. Przygotuje także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom" - przekazała prok. Adamiak.

Cele zespołu i propozycje zmian legislacyjnych

Jednym z zadań zespołu jest wskazanie możliwych przyczyn przypadków braku właściwej reakcji na tego typu przestępstwa, zwłaszcza w aspekcie obowiązującego sytemu prawnego i zaproponowanie projektów zmian legislacyjnych.

Ponadto - we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury - zespół ma przygotować materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów dotyczące tego zagadnienia.

Roczne sprawozdanie i nawiązanie do wytycznych sprzed dekady

"Zespół przedstawia PG sprawozdanie z rocznej działalności w terminie do dnia 31 marca następnego roku" - głosi zarządzenie Bodnara.

W zarządzeniu powołano się m.in. na wydane przed dekadą - w lutym 2014 roku - wytyczne ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta dotyczące przestępstw z nienawiści. "Sprawy tego rodzaju podlegać powinny szczególnie wnikliwemu wewnętrznemu nadzorowi służbowemu" - podkreślał wtedy Seremet. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mrr/