Na te wieści czekało ponad 4 tys. asystentów sędziów sądów powszechnych. Dzięki zmianom rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów wkrótce zarobią od 5000 do 8000 zł.

To podwyższenie dolnej granicy przedziału wynagrodzenia asystentów sędziów o 16,28 proc. oraz granicy górnej o 23,08 proc.

Ile zarabia asystent sędziego?

Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Poza wynagrodzeniem zasadniczym asystent dostaje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazową odprawę w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.

Na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury asystentowi sędziego mogą być przyznane:

dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań;nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Obecnie wysokość wynagrodzenia asystenta sędziego została określona w przedziale od 4300 zł do 6500 zł. Ustawa budżetowa na rok 2024 przewiduje środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników sądownictwa o 20 proc.

To jest skorelowane z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

MS twierdzi, że w obecnym stanie prawnym spowoduje to przekroczenie górnej granicy przedziału płacowego przez część asystentów sędziów. Stąd też konieczność zmiany wysokości granic przedziału.

Przyznanie asystentom sędziego podwyżek będzie możliwe z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., To urealni dolny próg wynagrodzeń i pozwoli na prowadzenie elastycznej polityki kadrowej.

Ilu asystentów dostanie podwyżki?

Według danych MS na 31 grudnia 2023 r. w sądach powszechnych (11 sądów apelacyjnych 47 sądów okręgowych 319 sądów rejonowych) jest obsadzonych 4041 etatów dla asystentów sędziów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.