Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by sądem właściwym do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego był Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Sądem odwoławczym w tego typu postępowaniach miałby być Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Jest to element kolejnego etapu informatyzacji polskiego sądownictwa, polegającego na wdrożeniu projektu e-CODEX PLUS, finansowanego ze środków UE, który ma na celu usprawnienie transgranicznego wymiaru sprawiedliwości przez wdrożenie rozwiązań umożliwiających wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną oraz dokonywanie elektronicznych czynności sądowych za pomocą istniejącego już systemu e-sprawiedliwość.

Zastosowanie tych rozwiązań informatycznych ma wpłynąć na przyspieszenie postępowań i ułatwienie realizacji praw procesowych stron. Wnoszenie pism procesowych będzie się odbywać poprzez krajowy system, który za pośrednictwem portalu e-sprawiedliwość będzie przekazywał je do sądu danego państwa członkowskiego.

Wyznaczenie jednego sądu rejonowego i jednego okręgowego do rozpoznawania spraw w europejskich postępowaniach transgranicznych, w których powództwa wniesiono drogą elektroniczną, jest uzasadnione z przyczyn praktycznych i ekonomicznych. Szacuje się, że liczba takich postępowań nie przekroczy 200 tys. rocznie, a zatem wyznaczenie jednego sądu do ich obsługi jest bardziej zasadne niż wyposażanie wszystkich sądów w odpowiednie moduły informatyczne. Propozycja przekazania tych spraw do kompetencji sądów wrocławskich wymaga zaaprobowania przez Krajową Radę Sądownictwa.

Europejskie postępowanie nakazowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2008 r. Jego celem było przyspieszenie oraz zmniejszenie kosztów rozpoznawania spraw o charakterze bezspornym z elementem transgranicznym w państwach członkowskich UE. Postępowanie to ma charakter fakultatywny i stanowi dodatkowy instrument dla powoda, który zachowuje zawsze możliwość skorzystania z postępowania przewidzianego w prawie krajowym. Poza tym ma ono ograniczony zakres i odnosi się jedynie do spraw o roszczenia pieniężne o oznaczonej wysokości, w sprawach transgranicznych, co do których roszczenie jest wymagalne i bezsporne. Oprócz tego jest to postępowanie formularzowe, tzn. opiera się w dużej mierze na wykorzystaniu standardowych formularzy, które służą do komunikowania się stron z sądem i sądu ze stronami.©℗