Projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierający regulacje z zakresy umowy franczyzy trafił do konsultacji. Tak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Projektowana regulacja dotyczy ok. 1 310 sieci franczyzowych i blisko 85 tys. placówek franczyzowych, zatrudniających 500 tys. osób. Przepisy będą miały zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie ustawy.

Projekt zawiera definicję umowy franczyzy (dotychczas takie umowy były zawierane na zasadzie swobody umów).

Zakłada, że franczyzodawca udostępni franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcję lub technikę prowadzenia działalności gospodarczej, rzeczy lub prawa służące wykonywaniu tej działalności, w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe i patenty, a franczyzobiorca będzie prowadził we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną koncepcję lub technikę, rzeczy lub prawa.

Umowa franczyzy oraz umowa licencyjna ma być zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Ma to umożliwić sprawny proces zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, poprzez zastrzeżenie rygoru nieważności, forma ta zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego.

Projektowana regulacja nakłada na franczyzodawcę obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy na 14 dni przed zawarciem umowy dokumentu informacyjnego i wzorca umowy. Celem wprowadzenia obowiązku informacyjnego jest likwidacja jednego z przejawów faktycznej nierówności stron stosunków franczyzy, jaką jest brak rzetelnej informacji o prowadzeniu działalności w konkretnym systemie franczyzowym, umożliwiającej podjęcie racjonalnej decyzji o podjęciu współpracy pomiędzy stronami.

Wzorzec umowy ma zawierać tożsamość franczyzodawcy, informacje o skali jego działalności, opis działalności oferowanej do prowadzenia przez franczyzobiorcę, szacowane przychody i koszty działalności prowadzonej w oparciu o udostępnioną franczyzę, zakres świadczeń stron umowy, w tym sposób ustalania (wysokość) wynagrodzenia franczyzodawcy oraz inne dodatkowe, istotne zobowiązania stron umowy dotyczące zawierania umów z podmiotami trzecimi na dostawę towarów i świadczenie usług, nadzoru nad wykonywaniem umowy, dostępie do tajemnic przedsiębiorstwa, przejściu praw i obowiązków z umowy, zakazie konkurencji, karach umownych oraz terminach wypowiedzenia.

Jeżeli franczyzodawca nie udostępni dokumentu informacyjnego lub zawrze w nim informacje nierzetelne, franczyzobiorca będzie mógł zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli miało to wpływ na decyzję franczyzobiorcy o zawarciu umowy i nie upłynęło 30 dni odkąd dowiedział się o informacjach nierzetelnych lub nieprawdziwych. Jeśli to franczyzodawca ponosił winę za zamieszczenie informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych, będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Franczyzobiorca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy poufnej koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie mógł przenieść praw na inną osobę, o ile nie wynika to z umowy. Będzie mógł żądać, w drodze powództwa lub zarzutu uprawnionego, proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy, jeśli zwykły przychód franczyzobiorcy uległ znacznemu zmniejszeniu z przyczyn, za które franczyzobiorca nie ponosi odpowiedzialności i nie dotyczą jego osoby.

Określono także terminy wypowiedzenia umowę franczyzy przez strony. Franczyzodawca będzie mógł to zrobić, jeśli franczyzobiorca nie podjął działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub trwale jej zaprzestał, utracił zdolność do czynności prawnych, prawomocnie orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową franczyzy, rażąco naruszył istotne postanowienie umowy lub zwleka z zapłatą wynagrodzenia franczyzobiorcy za dwa pełne okresy płatności. Franczyzobiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez franczyzodawcę. Umowa zawarta na czas nieoznaczony będzie mogła być wypowiedziana przez franczyzobiorcę na trzy miesiące naprzód, a przez franczyzodawcę na sześć miesięcy naprzód.

Franczyzobiorca będzie mógł być zobowiązany do nietworzenia konkurencyjnego systemu franczyzowego przez okres nie dłuższy niż rok od dnia rozwiązania umowy franczyzy. Dopuszczalność ustanowienia zakazu konkurencji przez czas nieograniczony po ustaniu umowy wydaje się pozostawać w dysproporcji względem funkcji, którą zakaz ma pełnić.

Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do umów zawartych po jej wejściu w życie.

(ISBnews)