Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 26 maja 2023 r. przyjęła uchwałę, zmieniającą zapisy Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania z informacji handlowej i reklamy.

Wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów zostały zniesione, przy czym wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach.

Przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej dotyczące informacji handlowej i reklamy są zgodne z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej.

Nad zmianami w Kodeksie Etyki pracował Zespół pod kierunkiem adw. Przemysława Stęchłego.

Przypominamy chronologię działań, jakie podejmowano od początku 2021 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Prezydium NRA 15 kwietnia 2021 r. powołano Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który dokonał przeglądu zgodności obowiązujących przepisów regulacyjnych dotyczących możliwości korzystania przez adwokatów z informacji handlowych i zaproponował chronologię działań, która następnie została przyjęta przez Naczelna Radę Adwokacką:

1. Przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych (art. 50f ust. 1 u.z.u.k.z.p.c.U.E.).

2. Opracowanie projektu przepisów regulacyjnych odnoszących się do informacji handlowych wraz z uzasadnieniem (50b w zw. z art. 50f ust. 2 u.z.u.k.z.p.c.U.E.).

3. Przeprowadzenie konsultacji projektu aktu normatywnego, zawierającego przepisy regulacyjne (art. 50b w zw. z art. 50f ust. 2 u.z.u.k.z.p.c.U.E.).

4. Opracowywanie wniosków z przebiegu konsultacji oraz ich wpływu na projektowane przepisy regulacyjne.

5. Podjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały w przedmiocie przyjęcia projektowanych przepisów regulacyjnych.

Przebieg przeprowadzonych prac:

1. Naczelna Rada Adwokacka zleciła wykonanie badań jakościowych i ilościowych wśród adwokatów oraz konsumentów. Badania te przeprowadzono w okresie od kwietnia do października 2022 r. Badania adwokatów wykonał zespół pracujący pod kierunkiem prof. Ryszarda Sowińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zaś badania konsumentów wykonał dr Marek Gnusowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na podstawie badań sporządzono raporty, z których wynika, że zarówno konsumenci, jak i adwokaci widzą konieczność wprowadzenia ograniczeń w posługiwaniu się przez adwokatów informacją handlową.

2. Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w listopadzie 2022 r. zostały przedstawione wyniki powyższych badań i na ich podstawie określono kierunek zmian. Szczegółowo omówiono procedurę wynikająca z u.z.u.k.z.p.c.U.E. i przyjęto harmonogram dalszych prac.

3. Kolejnym etapem było przygotowanie wstępnego projektu zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 dyrektywy usługowej przy uwzględnieniu wspomnianych badań. W dniu 13 stycznia 2023 r projekt ten został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. Na tym posiedzeniu Prezydium NRA zakreśliło członkom Naczelnej Rady Adwokackiej termin do dnia 25 stycznia 2023 r. na zgłaszanie wstępnych uwag do ww. projektu. Na bazie wewnętrznej dyskusji projekt został przyjęty przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 9 lutego 2023 r.

4. Przygotowane zostało uzasadnienie projektu, obejmujące m.in. ocenę zgodności przepisów regulacyjnych dotyczących informacji handlowych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru.

5. Od 28 marca do 27 kwietnia trwały konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne projektu wraz z uzasadnieniem. Wyniki tych konsultacji posłużyły do ostatecznego ukształtowania projektu.

6. 12 maja br. Prezydium NRA przyjęło projekt uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

7. Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 26 maja 2023 r. przyjęto uchwałę zmieniającą Kodeks Etyki Adwokackiej.

Uchwała w załączeniu:

pdf icon UCHWAŁA NRA nr 93-2023_zasady etyki.pdf
pobierz plik