Skarżącymi było dziewięcioro obywateli Ukrainy, wyznawców założonego przez wielebnego Sun Myung Moona Kościoła Zjednoczenia. Starali się o rejestrację swojej wspólnoty religijnej (Stowarzyszenie Ducha Świętego dla Zjednoczenia Światowej Wspólnoty Religijnej Chrześcijaństwa), jednak otrzymali decyzję odmowną ze strony kijowskiej administracji, a także przegrali w kolejnych instancjach odwoławczych. Odmowę tę skarżący uznali za naruszenie art. 9 konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania) w powiązaniu z jej art. 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się).
Administracja zleciła właściwemu urzędowi sprawdzenie charakteru działalności tej wspólnoty. W jego raporcie wskazano na niepokojące informacje (dotyczące przede wszystkim naruszeń zasady równości kobiet i mężczyzn, praktyk w zakresie zawierania związków małżeńskich, rzekomej działalności politycznej i biznesowej oraz indywidualnych skarg na negatywny wpływ odbywających się praktyk religijnych na poszczególne osoby), które stały się podstawą wydania decyzji odmownej co do rejestracji.