Przy okazji rozporządzenie usuwa kilka luk oraz wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowo projektowane przepisy wykonawcze jednoznacznie rozstrzygają, który organ jest uprawniony do obniżenia stopnia (co nie zawsze było jasne w przypadku zmiany korpusu), wprowadzając zasadę, że organem właściwym do obniżenia stopnia jest ten, który go nadał.
Oprócz tego projektowane rozporządzenie ma wypełnić lukę prawną dotyczącą sytuacji, w których zachodzi potrzeba anulowania awansu w procesie nadawania stopnia.
„Przygotowanie dokumentacji w tym zakresie oraz nadanie stopnia w dokumencie przez organ uprawniony następuje dużo wcześniej niż data nadania stopnia oraz wręczenia tego aktu. Stąd konieczność wskazania organu uprawnionego do anulowania formalnie nadanego już stopnia” – czytamy w uzasadnieniu.